Navigácia

O škole

    

     Naša škola zavŕšila v tomto školskom roku 10 rokov pôsobenia v sieti škôl a školských zariadení. Za tento čas sme sa veľa naučili a posunuli. Bolo to pre nás skôr obdobie plné očakávaní, problémov, ale aj stabilizácie. Sme škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), preto v novom školskom roku 2013/14, ktorým otvoríme druhé desaťročie školy pripravujeme zmeny hlavne v skvalitnení a modernizácii školského  výchovno-vzdelávacieho programu (ŠkVVP). Pôjde hlavne o  doplnenie nových predmetov, učebných pomôcok a modernizáciu zariadenia. Viac by sme chceli zapájať do ŠkVVP rodičov, trénerov v spolupráci s klubmi, priblížiť im život na škole, spoločne vytvárať a skvalitňovať podmienky pre žiakov - športovcov. Nesmieme zabudnúť aj na digitalizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a zavedenie edukačných/vzdelávacích aplikácií - Planéty vedomostí, aSc agendy do vyučovacieho procesu.

 

V novom školskom roku pripravujeme:

Aktualizujeme a dopĺňame ŠkVVP o nové predmety a programy, čím tento ŠkVVP smerujeme viac na trh práce a praktických školení - profesionálnej športovej kariére, kariére športového funkcionára, redaktora, novinára. Ďalej na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole, hlavne FTVŠ (Fakulta telesnej výchovy a športu), kde nám už študuje viacero absolventov a dosahujú na fakulte vynikajúce výsledky. Zamerievame sa na kariéru profesionálneho športovca, športového funkcionára, redaktora, manažera, podnikateľa v športovej oblasti, trénera, rozhodcu a ďalšie povolania v športovej oblasti – predmety (programy):

 

1. - Telesná a športová výchova (so zameraním na štúdium na FTVŠ)

2. - Športová príprava špeciálna (daný šport - Profesionálny športovec)

3. - Športová príprava všeobecná / kondičná príprava (aj špecializovane  na FTVŠ a do praxe “kondičný

      tréner”)

4. - Základy športovej prípravy (tréner vo svojom športe, osvedčenie, licencia)

5. - Športový manažment (príprava pre pôsobenie v športovom živote v rôznych oblastiach –

      marketing, média, športové akcie a podujatia, iné) NOVÝ!

6. - Podnikanie v športe (ekonomika podnikania, športový biznis, SZČO športovec, etika

      podnikania, projekty, iné) NOVÝ!

7. - Telovýchova a šport očami vedy, zdravia a médií (príprava na VŠ špeciálne zameranie -

      zdravie človeka, príprava do života, veda a výskum v športe a zdraví, aplikácia poznatkov z

      vyučovacích predmetov do ŠPORTU A  ZDRAVIA)  NOVÝ!

8. - Regenerácia a wellness (plávanie, relax, wellness - prax aj teória)  NOVÝ!

 

      V ostatných predmetoch je tematika "Telovýchova a šport očami vedy, zdravia a médií" včlenená do osnov a plánov a tvoria sa samostatné výchovno-vzdelávacie programy s určitým výstupom - formou osvedčení - licencii. Tieto výstupy by mohli získať ešte počas štúdia na našej škole. O podrobnostiach budete priebežne informovaní cez Školský informačný portál.

 

Čo to je ŠkVVP: Školský výchovno-vzdelávací program (ŠkVVP) je školsky program, ktorý vychádza zo Štátneho  vzdelávacieho programu – ten stanovuje škole povinné vyučovacie predmety, prierezové témy a oblasti. ŠkVVP programom sa riadi celý proces školy. Je to základný dokument, v ktorom sa nachádzajú všetky zložky školy, interné smernice, školský poriadok, pedagogicko-organizačné pokyny, plány školy, študijné plány a osnovy všetkých predmetov na škole, poradné orgány školy - predmetové komisie, Rada školy, pedagogická rada, študentský parlament, spolupracujúce organizácie, vedenie školy, hlavne zameranie, program, vízie a smerovanie školy.  Plná verzia ŠkVVP sa nachádza v škole, časti z tohto dokumentu sa nachádzajú na webovej stránke školy a sú priebežne aktualizované a pridávané.

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria