Navigácia

O škole

 

     Vo výchovno–vzdelávacom procese na našej škole majú učebné zdroje veľký význam. Podporujú rozvoj logického myslenia, tvorivosti, pomáhajú pri nadobúdaní fyzickej kondície športovcov  i pri rozvoji a formovaní osobnosti žiaka. Materiálne didaktické prostriedky slúžia na dokonalejšie a rýchlejšie pochopenie učiva, vedú k názornosti vyučovania, umožňujú dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva. Ich využívaním môže učiteľ preberané učivo dopĺňať, použiť ich v ktorejkoľvek fáze vyučovacieho procesu, pomocou nich kontrolovať vedomosti a schopnosti žiakov.

Vo vyučovacom procese sa pravidelne využívajú rôzne materiály, pomôcky, nástroje, výrobky, prírodniny, modely, obrazy, náčrty, schémy, mapy, fotografie, ilustrácie v knihách, nástenky, CD nosiče, filmy, videozáznamy, televízne programy, a samozrejme odborné texty – metodické príručky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov, odborné časopisy, encyklopédie.

V rámci didaktickej techniky sa na našej škole využívajú

  • zobrazovacie plochy – rôzne druhy tabúľ, panely,
  • upravené premietacie plochy
  • projekčná technika  - dataprojektory
  • zvuková technika – CD prehrávače
  • audiovizuálna technika – televízor
  • prostriedky výpočtovej techniky

Okrem učebníc, pracovných listov a doplnkovej literatúry sa na našej škole využívajú tieto konkrétne učebné zdroje v jednotlivých predmetoch:

Informatika:

  • Počítače
  • Softvér
  • Hardvér
  • Aplikácie
  • Testy, lekcie, projekty

Fyzika:

  • Optická sústava
  • Súprava pre magnetizmus
  • Váhy a závažia
  • Mechanická súprava
  • Elektronické stavebnice
  • Modely na určenie ťažiska
  • Modely turbín
  • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Chémia:

  • Kartotéka chemických prvkov
  • Chemikálie
  • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Pozn.: Pokusy sa vykonávajú v laboratóriu (spolu s jeho vybavením) v ZŠ Trenčianske Teplice.

Jazyky:

  • CD prehrávače a CD nosiče
  • Časopisy
  • Slovníky
  • Pohľadnice
  • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Matematika:

  • Rysovacie pomôcky
  • Modely telies
  • Matematické tabule
  • Rozkladacie tabule pre odvodenie geometrických tvarov
  • Kalkulačky
  • Doplnková literatúra
  • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Geografia:

  • Rôzne druhy glóbusov
  • Buzoly
  • Mapy
  • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Predmety zahrňujúce šport a telesnú výchovu:

  • Posilňovacie súpravy
  • Činky
  • Hrazda
  • Rebriny
  • Lopty, fit lopty
  • Kruhy
  • Steppery
  • Švihadlá
  • Žinenky
  • Ping pongové stoly
  • Tabule s nákresmi ľudského tela

Hudobná výchova:

  • Klavír
  • CD prehrávače a CD nosiče – nahrávky piesní
  • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Biológia:

  • Horniny
  • Minerály
  • Mikroskopy
  • Obrazové materiály rastlín živočíchov a sústav človeka
  • Súpravy prvej pomoci

 

Didaktické materiálne prostriedky sú nositeľom obsahu vyučovacieho procesu. Nimi sa vytvárajú podmienky pre rýchlejšie osvojenie nového učiva. S ich podporou je predpoklad, že žiak si osvojené vedomosti zapamätá na dlhšie obdobie. Pedagógovia pri realizácii výchovno – vzdelávacieho procesu dbajú na to, aby používanie učebných pomôcok a didaktickej techniky bolo v didaktickej jednote s vyučovacími formami, metódami, obsahom a cieľom každého vyučovacieho predmetu.

Škola intenzívne pracuje na získavaní nových učebných zdrojov a techniky.

 

Novinky

Kontakt

  • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
    SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
  • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk

    zriaďovateľ: +421 903 451 982
    zriadovatel@sportovegymnazium.sk

    kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria