Navigácia

O škole

 

     Vo výchovno–vzdelávacom procese na našej škole majú učebné zdroje veľký význam. Podporujú rozvoj logického myslenia, tvorivosti, pomáhajú pri nadobúdaní fyzickej kondície športovcov  i pri rozvoji a formovaní osobnosti žiaka. Materiálne didaktické prostriedky slúžia na dokonalejšie a rýchlejšie pochopenie učiva, vedú k názornosti vyučovania, umožňujú dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva. Ich využívaním môže učiteľ preberané učivo dopĺňať, použiť ich v ktorejkoľvek fáze vyučovacieho procesu, pomocou nich kontrolovať vedomosti a schopnosti žiakov.

Vo vyučovacom procese sa pravidelne využívajú rôzne materiály, pomôcky, nástroje, výrobky, prírodniny, modely, obrazy, náčrty, schémy, mapy, fotografie, ilustrácie v knihách, nástenky, CD nosiče, filmy, videozáznamy, televízne programy, a samozrejme odborné texty – metodické príručky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov, odborné časopisy, encyklopédie.

V rámci didaktickej techniky sa na našej škole využívajú

 • zobrazovacie plochy – rôzne druhy tabúľ, panely,
 • upravené premietacie plochy
 • projekčná technika  - dataprojektory
 • zvuková technika – CD prehrávače
 • audiovizuálna technika – televízor
 • prostriedky výpočtovej techniky

Okrem učebníc, pracovných listov a doplnkovej literatúry sa na našej škole využívajú tieto konkrétne učebné zdroje v jednotlivých predmetoch:

Informatika:

 • Počítače
 • Softvér
 • Hardvér
 • Aplikácie
 • Testy, lekcie, projekty

Fyzika:

 • Optická sústava
 • Súprava pre magnetizmus
 • Váhy a závažia
 • Mechanická súprava
 • Elektronické stavebnice
 • Modely na určenie ťažiska
 • Modely turbín
 • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Chémia:

 • Kartotéka chemických prvkov
 • Chemikálie
 • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Pozn.: Pokusy sa vykonávajú v laboratóriu (spolu s jeho vybavením) v ZŠ Trenčianske Teplice.

Jazyky:

 • CD prehrávače a CD nosiče
 • Časopisy
 • Slovníky
 • Pohľadnice
 • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Matematika:

 • Rysovacie pomôcky
 • Modely telies
 • Matematické tabule
 • Rozkladacie tabule pre odvodenie geometrických tvarov
 • Kalkulačky
 • Doplnková literatúra
 • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Geografia:

 • Rôzne druhy glóbusov
 • Buzoly
 • Mapy
 • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Predmety zahrňujúce šport a telesnú výchovu:

 • Posilňovacie súpravy
 • Činky
 • Hrazda
 • Rebriny
 • Lopty, fit lopty
 • Kruhy
 • Steppery
 • Švihadlá
 • Žinenky
 • Ping pongové stoly
 • Tabule s nákresmi ľudského tela

Hudobná výchova:

 • Klavír
 • CD prehrávače a CD nosiče – nahrávky piesní
 • Prostriedky výpočtovej techniky, internet

Biológia:

 • Horniny
 • Minerály
 • Mikroskopy
 • Obrazové materiály rastlín živočíchov a sústav človeka
 • Súpravy prvej pomoci

 

Didaktické materiálne prostriedky sú nositeľom obsahu vyučovacieho procesu. Nimi sa vytvárajú podmienky pre rýchlejšie osvojenie nového učiva. S ich podporou je predpoklad, že žiak si osvojené vedomosti zapamätá na dlhšie obdobie. Pedagógovia pri realizácii výchovno – vzdelávacieho procesu dbajú na to, aby používanie učebných pomôcok a didaktickej techniky bolo v didaktickej jednote s vyučovacími formami, metódami, obsahom a cieľom každého vyučovacieho predmetu.

Škola intenzívne pracuje na získavaní nových učebných zdrojov a techniky.

 

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria