Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia zo španielskeho jazyka KŠJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Regenerácia a wellness RAW
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z geografie SEG
Seminár z literatúry LIS
Seminár z matematiky SEM
Seminár z občianskej náuky SEY
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJ
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJ
Seminár zo základov športovej prípravy SQZ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Škola v Európe a vo svete SVE
Španielsky jazyk SJA
Šport a manažment PSM
Šport a mediálna výchova DQS
Šport a osobnosť športovca OQS
Šport a podnikanie SQB
Šport a veda VQS
Šport a zdravie HLT
Šport a zdravie/Regenerácia a welness HLT
Športová príprava špeciálna SQS
Športová príprava všeobecná SQV
Športový manažment PSM
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UKL
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Základy športovej prípravy ZSP
Zdravie a pohyb vo vede a výskume ZPV

© aScAgenda 2019.0.1167 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2019

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria