Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia zo španielskeho jazyka KŠJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Regenerácia a wellness RAW
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z geografie SEG
Seminár z literatúry LIS
Seminár z matematiky SEM
Seminár z občianskej náuky SEY
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJ
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJ
Seminár zo základov športovej prípravy SQZ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Škola v Európe a vo svete SVE
Španielsky jazyk SJA
Šport a manažment PSM
Šport a mediálna výchova DQS
Šport a osobnosť športovca OQS
Šport a podnikanie SQB
Šport a veda VQS
Šport a zdravie - plávanie HLT
Šport a zdravie - wellness HLT-WEL
Šport a zdravie/Regenerácia a welness HLT
Športová príprava špeciálna SQS
Športová príprava všeobecná SQV
Športový manažment PSM
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UKL
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Základy športovej prípravy ZSP
Zdravie a pohyb vo vede a výskume ZPV

© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2017

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  00421 32 655 2677
  00421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: 00421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: 00421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: 00421 905 150 064

Fotogaléria