Navigácia

I. OA II. OA III. OA IV. OA Sylaby ISCED 3 TÉMATICKÉ PLÁNY ISCED 3

I. OA

Trieda: I.OA
Predmet: Matematika
Tematický výchovno vzdelávací plán:  TVVP_Matematika_1.OA.pdf
Učebné osnovy podľa ŠVP:  Sylaby_Matematika_1._OA.pdf
1.       polrok
Témy na povinné sajty: Termín:
1. Desatinné čísla a počtové operácie s nimi. Použitie v slovných úlohách.  7.12.2017
2. Jednotky dĺžky, obsahu a hmotnosti. Použitie v slovných úlohách. 20.01.2018
Témy projektov: Termín:
1. Prvočíslo, zložené číslo, znaky deliteľnosti číslom 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,25,100. 10.01.2018
Testy  E-learning: Termín:
1. Desatinné čísla - odčítanie 10.11.2017
2. Zápis desatinného čísla  15.12.2017
Pracovné listy:  
1. Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom 10.12.2017
2.       polrok
Témy na povinné sajty: Termín:
1. Vlastnosti štvorca a obdĺžnika. Výpočet obvodu a obsahu. 15.04.2018
2. Trojuholníky, rozdelenie podľa veľkosti uhlov a strán. Trojuholníková nerovnosť. a vlastnosť vnútorných uhlov v trojuholníku. 10.06.2018
Témy projektov: Termín:
1. Rovinné geometrické útvary – bod, priamka, polpriamka, úsečka, uhol, trojuholník, štvorec, obdĺžnik. 15.04.2018
Testy  E-learning Termín:
 MIX test matematika  10.6.2018
   
Pracovné listy: Termín:
1. Počtové operácie s desatinnými číslami 31.03.2018
2. Premeny jednotiek dlžky, obsahu a hmotnosti 15.04.2018
3. Obsah a obvod trojuholníka, švorca a obdĺžnika - slovné úlohy 10.06.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria