Navigácia

I. OA II. OA III. OA IV. OA Sylaby ISCED 3 TÉMATICKÉ PLÁNY ISCED 3

I. OA

Tematický výchovný vzdelávací plán
TVVP_Matematika_1.OA.pdf

V nasledujúcom súbore nájdete obsah predpísaného učiva podľa ŠVP
Sylaby_Matematika_1._OA.pdf

I.polrok

Témy na povinné SAJTY 2017/2018

1. Desatinné čísla a počtové operácie s nimi. Použitie v slovných úlohách.

2. Jednotky dĺžky, obsahu a hmotnosti. Použitie v slovných úlohách.

 Témy projektov

Prvočíslo, zložené číslo, znaky deliteľnosti číslom 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,25,100.
Termín: 17.11.2017                                

Pracovné listy

PL 1 Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom
Termín:  8.11.2017

Testy  e-learning

Desatinné čísla - odčítanie
Termín: 10.11.2017

Zápis desatinného čísla  
Termín: 10.11.2017

II. polrok

Témy na povinné SAJTY 2017/2018

1. Vlastnosti štvorca a obdĺžnika. Výpočet obvodu a obsahu.

2. Trojuholníky, rozdelenie podľa veľkosti uhlov a strán. Trojuholníková nerovnosť. a vlastnosť vnútorných uhlov v trojuholníku.

 Témy projektov

Rovinné geometrické útvary – bod, priamka, polpriamka, úsečka, uhol, trojuholník, štvorec, obdĺžnik.

 Pracovné listy    

PL 1 Počtové operácie s desatinnými číslami

PL 2 Premeny jednotiek dlžky, obsahu a hmotnosti

PL 3 Obsah a obvod trojuholníka, švorca a obdĺžnika - slovné úlohy

 Testy  e-learning

 

                                                                                                                     

 

 

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria