Navigácia

 

SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM

Trenčianske Teplice

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,

JEJ VÝSLEDKOCH a PODMIENKACH

za školský rok 2005/2006.

 

(podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)

 

 

-          umiestnené v priestoroch školy na Centrálnej informačnej tabuli

-          umiestnené na www.ssg.edupage.sk

 

I.                   ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

 

 1. názov školy – Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

 

 1. adresa školy – SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

 

 1. tel./fax : 032 655 2677 ......   Gričová Ľubica – vedúca sekretariátu a agendy školy 

                           0903(5) 45 46 47 ... Mgr.Dušan Sádecký - riaditeľ

                           0903 45 19 82 ...... Ježík Daniel – štat. zástupca riaditeľa

                           0903 686 135 ........ Urban Matej - zástupca pre MVČ

 

 1. E-mail školy : sport.skola@zoznam.sk, web page : www.ssg.edupage.org

 

 1. zriaďovateľ školy : SAKISPORT SLOVAKIA, s.r.o., Staničná, 91105 Trenčín

 

 1. Vedúci zamestnanci školy :

-          riaditeľ školy ..........   Mgr. Dušan Sádecký

-          štat. zást. riad. škol ...            Daniel Ježík

-          zástupca pre VVČ .... Mgr. Ján Hudec

-          zástupca pre MVČ ... Matej Urban

 

 1. štatistické údaje školy :

a)      poradné orgány

-          predmetová komisia športu a telovýchovy / Mgr. Dušan Sádecký, Mgr. Lenka Bokesová /

-          predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov / Mgr. Oľga Červená /

-          predmetová komisia humanitných predmetov / Mgr. Alena Čejková /

-          výchovní poradcovia / Mgr. Ján Hudec, Mgr. Katarína Jurgová /

-          komisia BOZP / Ing. Helebrant /

b)      počet žiakov školy

-          k 15.9.2005 : 22

-          k 30.6.2006 : 28

c)      prijímacie skúšky

-     počet novo prijatých žiakov k 15.9.2005 : 9

-     počet prijatých žiakov počas šk.r. 2005/6 : 6

-     počet preradených žiakov počas šk.r. 2005/6 : 0

 

d)   prijatí žiaci do Primy a Kvinty

-     prijatí žiaci do Primy : 3

-     prijatí žiaci do Kvinty : 6

e)   výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

-     prví maturanti opustia našu školu až v r. 2009

-     osemročné štúdium nezakladá nižší stupeň vzdelania

-     povinnú školskú dochádzku ku dňu 30.6.2006 nemá zatiaľ ukončenú ani jeden žiak

f)   zoznam študijných odborov a zameraní, učebných plánov

-     študijný odbor 7902 5 76 gymnázium - telesná výchova, osemročné štúdium s 

vyučovacím jazykom slovenským

-     učebný plán školy schválený MŠ dňa 25.8.2005

g)   počet zamestnancov a kvalifikovanosť k 30.6.2006

-     pedagogickí zamestnanci (celkovo) : 11,

-     kvalifikovaní: 10

-     doplňujú kvalifikáciu : 1

-     nepedagogickí zamestnanci : 4

h)   ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

-     PF Trnava -1

-     Vedenie podporovalo a podporuje odborný rast učiteľov, uvádzajúcich a začínajúcich učiteľov ( MPC Trenčín, KPPP Trenčín )

i)    aktivity a prezentácie školy na verejnosti

-     „Stredoškolák“ (Trenčín) – účasť na výstave stredných škôl

      -     Celosvetový beh „World Harmony Run“  

-     Európske tenisové turnaje U12 – „Small Lobik“ a U16 – „School Lobik“

j)    zapojenie školy do projektov

-     Otvorená škola, Klokan, športové projekty sekcie športu MŠ, ...

k)   výsledky inšpekčnej činnosti na školy

-     Inšpekcia MŠ v ekonomickej oblasti prebehla a nezaznamenala žiadne porušenie finančnej disciplíny.

-     Pracovná atmosféra na škole bola priaznivá i napriek dlhotrvajúcej komplexnej školskej inšpekcie na výchovno-vzdelávací proces, ktorá narúšala pracovnú atmosféru na škole. Nakoľko nie je vypracovaný záver MŠ, neprislúcha nám písať obsah ani závery z tejto inšpekcie do správy za šk.rok 2005/6.

l)   priestorové a materiálno-technické podmienky školy

-    úpravami bolo zriadených 7 tried, zborovňa, WC chlapci, WC dievčatá, sprchy pre chlapcov, sprchy pre dievčatá

-    inštalovaná bola nafukovacia hala, ktorá vysoko skvalitnila tréningový proces na škole

m) finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti OŠG v školskom roku 2005/2006 (Spracované podľa § 2 ods. 1 písm. m) Vyhlášky MŠ SR č. 6/2006 Z.z.):

 1. dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov – normatív – spolu  1.032  tis. Sk
 2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením OŠG od rodičov -  spolu  346,8  tis. Sk
 3. finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy -  spolu  19,2  tis. Sk
 4. finančné prostriedky získané od právnických osôb (zmluvní partneri) -  spolu  645  tis. Sk

poznámka :  288 tis. Sk bolo použité na úhradu záväzkov z minulého školského roku

 1. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – dotácia z Úradu vlády SR na bežnú prevádzku (opravy a údržba, učebnice a učebné pomôcky, nákup športového náradia pre špeciálnu športovú prípravu  -  75  tis. Sk

n)  plnenie koncepčného cieľa školy na šk.r. 2005/6

-    cieľ, spôsob sledovania cieľa, vyhodnotenie plnenia

-    Hlavné východiská, koncepčné zámery OŠG a ciele výchovno-vzdelávacej práce boli zakotvené v pláne práce školy, vnútornom poriadku školy, ako aj v organizačnom a pracovnom poriadku školy.

 -   Výchove sa kládol dôraz na formovanie pozitívnych morálnych a vôľových vlastností a všestranný rozvoj osobnosti žiakov. Vo vzdelaní je prioritou poskytnutie všeobecného stredného vzdelania.

 -   Realizácia  výchovno-vzdelávacích zámerov bola zhodná so stanovenými cieľmi v súlade s platnými učebnými plánmi a učebnými osnovami. Škola podľa záujmu žiakov a požiadaviek rodičov ponúka žiakom možnosti výberu  voliteľných a nepovinných predmetov v plnom rozsahu učebných osnov.

      -    Celoročné plány boli presne stanovené s pohľadom na dlhodobú koncepciu školy. 

      Plány sú schválené a akceptované pedagogickým zborom, zriaďovateľom, radou školy

      a rodičmi. Ku koordinácii pedagogickej činnosti prispievali i tri predmetové komisie na

      škole : humanitných predmetov, prírodovedných predmetov a športová PK.

-    Organizačný a pracovný poriadok pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov umožnil efektívne riadenie a koordináciu činnosti na škole.

o)  dobré výsledky a nedostatky školy

-    kvalifikovanosť – odbornosť pedagogických pracovníkov na vysokej úrovni

-    vynikajúce umiestnenia žiakov školy v športových súťažiach v tenise a stolnom tenise

 -   nedostatok priestorov a vysoký prenájom od MÚ v Trenč. Tepliciach

p)  úspešnosť školy pri príprave na povolanie a úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

-    nakoľko škola ešte nemá prvých maturantov, túto problematiku ešte nemôže hodnotiť

-    škola postupne pripravuje rodičov a žiakov cestou VP a KPPP na voľbu povolania

r)   koncoročná klasifikácia :

-    priemerný prospech žiakov celej školy : 1,98

-    priemerný prospech triedy  Prima : 2,43

-                      - „ -                    Sekunda : 1,82

-                      - „ -                    Tercia : 1,70

-                      - „ -                    Kvarta : 2,03

-                      - „ -                    Kvinta : 1,90

 

 

II.                ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE

 

 1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú na škole v strede spoločného záujmu žiakov, rodičov, trénerov, klubov aj učiteľov. Či je to rozvrh hodín, materiálno-technické podmienky vyučovania a tréningovej činnosti, alebo aj trávenie voľného času detí.
 2. Rozvrh hodín spĺňal psychohygienické podmienky a požiadavky žiakov a pedagógov. Ani zo strany rodičov neboli vznesené kritické pripomienky k rozvrhu, ani k organizácii práce na škole.
 3. Na hodnotenie práce pedagógov boli vypracované kritériá – pracovné náplne i pre ostatných zamestnancov, čo sa pri každom mesačnom vytýčenom pláne práce osobitne vyhodnocovalo. Informačný systém bol zabezpečený na vyhovujúcej úrovni na nástenkách školy, v zborovni a riaditeľni školy. Pracovná atmosféra a psychoklíma  na vyučovacích hodinách bola v podstate pozitívna, rovnako pozitívna bola komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi. Organizácia vyučovacieho procesu bola efektívna, výchovno-vzdelávacie ciele vyplývajúce z učebných  osnov sa plnili. Podľa hospitačnej činnosti kvalita vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov bola dobrá, organizácia vyučovacieho procesu bola efektívna, využívala sa hlavne mestská knižnica na predmet slovenský jazyk a literatúra. Rezervy sa prejavili v tvorivých metódach, prevláda ešte výkladová metóda, menej sa využíva problémové vyučovanie a skupinová práca.

Školská inšpekcia konštatovala, že efektivita vyučovania z hľadiska činnosti žiakov je vyhovujúca. Žiaci prejavujú, až na malé výnimky primeraný záujem o získané vedomosti, ktoré dokážu využiť a použiť pri riešení konkrétnych úloh. Rozsah a kvalita získaných vedomostí  je v súlade s učebnými osnovami.

Na škole počas šk. r. 2005/06 sa nevyskytli a neriešili žiadne mimoriadne udalosti /alkohol, drogy, šikanovanie, krádeže a pod./, podobne sa nevyskytli ani vážnejšie úrazy.

Žiaci sú systematicky vedení k dodržiavaniu medziľudských vzťahov, práv dieťaťa. Vyjadrenia žiakov a rodičov pri ŠI v dotazníkoch boli veľmi priaznivé. Celková atmosféra bola dostatočne pokojná a priateľská.

 1. Voľnočasové aktivity žiakov napĺňa hlavne šport, konkrétne individuálna tréningová činnosť a účasť na školských krúžkoch.
 2. Informačný systém je na škole zabezpečený cestou Rady rodičov, internetovej stránky, žiackymi knižkami, ... Prebehli 2-krát celoškolské stretnutia, 3-krát triedne stretnutia,   l-krát Otvorený deň....

Rodičia získavajú informácie o žiakoch prostredníctvom informačných letákov a skladačiek, prostredníctvom triednych učiteľov, výchovného poradcu a ostatných vyučujúcich. Dôverné informácie o zamestnancoch a žiakoch sú zabezpečené pred zneužitím.

 1. Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami, podieľajúcimi sa na výchove

      a vzdelávaní je na slušnej úrovni. Hlavným partnerom je školský športový klub :

      ŠK TCTT & SAKI Trenčianske Teplice.

 1. Rôzne akcie a podujatia :

-          organizácia Európskeho tenisového turnaja detí do 12 rokov – SMALL LOBIK, 23.-27.8.2005

-          účasť na cezpoľnom behu „Košeckého memoriál“ – Trenčianske Teplice

-          aktívna účasť všetkých žiakov na celosvet. štaf. behu WORLD HARMONY RUN

-          Celosvetový deň rodičov /spoločenský program žiakov pre rodičov a pedagógov

-          Týždeň testovania výkonnosti žiakov v SPRv, SPRs, TV

-          Deň funkčnej diagnostiky / s odborníkom p. Olšákom - Dukla Trenčín

-          Účasť na celoslovenskom turnaji v bedmintone, žiakov ZŠ a SŠ v Šuranoch /4 ch, 4 d

-          Školské rebríčkové turnaje v tenise a stolnom tenise /september-október/

-          Práce žiakov na školských športových projektoch /september-október/

-          Cvičenie v prírode - Ochrana človeka a prírody

-          Priateľské súťaže a tréningy (sparingy)

 

 

 

III.             VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 1. Prerokovanie správy na gremiálnej porade vedenia a so zriaďovateľom prebehlo v októbri r. 2006.
 2. Zverejnenie správy na centrálnej tabuli školy a na www.stránke školy bolo uskutočne-né v decembri r. 2006, po predchádzajúcom schválení zriaďovateľom a na ¾-ročnej klasifikačnej porade v novembri r.2006.

 

 

 

 

V Trenčianskych Tepliciach, 20.11.2006

 

 

 

 

 

 

Daniel Ježík, za zriaďovateľa školy                          Mgr. Dušan Sádecký, riaditeľ školy

 

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria