Navigácia

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Súkromného gymnázia, SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

 za školský rok 2011/2012

 

 

 

Predkladá:

 

Mgr.Dušan Sádecký

riaditeľ školy

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy       dňa  22. 10. 2012

 

                                                                     

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Daniel Ježík

s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

Súkromného športového gymnázia,

SNP 6

91451 Trenčianske Teplice

za školský rok 2011/2012

 

 

................................................................                  

 

   za zriaďovateľa      

 

 

Vypracoval:

Mgr.Dušan Sádecký, riaditeľ školy              

Mgr. Ján Hudec, st., zást. riaditeľa školy

 

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
 3. Koncepcia školy na roky 2012/2013
 4. Plán práce školy na školský rok 2011/2012
 5. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Súkromného športového gymnázia, SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

za školský rok 2011/2012

 

I.

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

 

 

1. Názov školy:  Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

2. Adresa školy: SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

3. telefónne číslo: 032 655 2677                             faxové číslo: 032 655 2677

4. Internetová adresa: www.ssg.edupage.org          e-mailová adresa: sport.skola@zoznam.sk

5. Zriaďovateľ: SPORT SCHOOL,s.r.o.

 

6. Vedúci zamestnanci školy:

 

 

Meno a priezvisko

Funkcie

Mgr.Dušan Sádecký

riaditeľ školy

Mgr. Ján Hudec, st.

zástupca riaditeľa školy

Mgr. Ján Hudec, ml.

zástupca riaditeľa školy pre šport

Mgr. Silvia Zverbíková                                          

výchovný poradca

 

 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

 Údaje o rade školy:

            Vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vydáva štatút rady školy.

Predseda rady školy: Daniel Ježík.  Je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Rada školy má sedem členov. Zasadá podľa plánu práce a svojho harmonogramu.

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:

 Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy:

 

     Predmetová komisia : Jazyk a komunikácia  /SJL,ANJ,NEJ/

     Predmetová komisia : Človek a príroda /FYZ,CHE,BIO/

     Predmetová komisia : Človek a spoločnosť /DEJ,GEO,OBN/

     Predmetová komisia : Matematika a práca s informáciami  /MAT,INF/

     Predmetová komisia : Šport a zdravie / TV,ZŠP,SQV,SQS/

 

 

Metodické orgány (predmetové komisie – PK) na škole tvoria skupiny pedagogických pracovníkov, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími úlohami, majú vymedzené svoje postavenie, poslanie a ciele činnosti. Sledujú novinky predmetov svojej aprobácie, usmerňujú a ovplyvňujú osobnostný, profesijný rast zamestnancov školy.

Plány predmetových  komisií vymedzujú ciele a metódu dosiahnutia stanovených úloh, termíny realizácie ako i zodpovednosť za ich plnenie, kontrolu a hodnotenie. Vo vzdelávacej činnosti škola

Pokračuje podľa učebného plánu z 25.8.2005 /septima a oktáva/ a podľa rámcového plánu pre gymnázia so štvorročným a osemročným štúdiom. 

Zasadnutia predmetových komisií vytvárajú priestor aj pre diskusiu členov, prenos aktuálnych informácií zo vzdelávacích podujatí, z osobnostného a profesijného rastu. Podnecujú tvorivý potenciál učiteľov, akceptujú požiadavky modernizácie učebných pomôcok, učebníc, odborných učební, kabinetov, námety, návrhy, koordinujú prácu uvádzajúcich učiteľov.

Predmetové komisie v školskom roku 2011/2012 zasadali pravidelne podľa plánu a v závere šk.r. vedúci PK vyhodnotili celoročnú činnosť,

b/ v školskom roku 2011/2012 navštevovalo školu 71 žiakov, z toho 21 dievčat v 7. triedach.               

    Všetci žiaci sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zák.245/2008 Z.z.

c/  v šk.r. 2011/2011 boli zapísaní do 1. ročníka osemročného štúdia  4 žiaci

e/ Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov :

     Počet žiakov : 71            Počet tried : 7

     Z toho :  prospeli spolu : 53, s vyznamenaním 15, prospeli veľmi dobre 10, ostatní prospeli 28

                   neprospeli : 0, neklasifikovaných bolo k 30. 6. 2012 18 žiakov

                   žiaci so zníženým stupňom zo správania :  2. stupeň :  4   

                   počet vymeškaných hodín : 3404, z toho neospravedlnených : 193

 

f/  škola zabezpečuje vzdelanie v dvoch študijných odboroch : 7902 5 76 gymnázium telesná

     výchova a 7902 5 77 gymnázium šport.

 

g/ na škole pôsobilo 24 zamestnancov, z toho 19 pedagogických, z nich na materskej dovolenke je

    jedna učiteľka, a 5 nepedagogických zamestnancov.

    Všetci pedagogickí zamestnanci plnili kvalifikačné predpoklady.

 

h/ Mgr. Katarína Jurgová úspešne ukončila štúdium v odbore výchovného poradenstva a

    špecializačné vzdelávanie v odbore telesná výchova

 

i/  Škola sa zapája do všetkých športových súťaží a spoločensko-vedných podujatí. Každoročne

    organizuje stolnotenisový turnaj „ O Pohár primátora mesta“, lyžiarsky výcvik, tenisové turnaje,

    cvičenia „KOČAP“, matematickú olympiádu. Každá akcia je zverejňovaná na web stránke školy.

 

j/ V šk.r. 2011/2012 boli na škole prezentované žiacke projekty obohatené vlastnou tvorbou, napr.

    história ľadového hokeja, strečing, tenis, rozvoj bežeckej rýchlosti, športová výživa, Môj šport

    a pod. Žiaci svojim výberom zasiahli do rôznych oblastí. Projekty boli prezentované na  

    celoškolskej akcii „Študentská akadémia“. Všetci žiaci dostali od zriaďovateľa hodnotné ceny.

 

k/ Bola na škole vykonaná školská inšpekcia, predmetom ktorej bol stav a úroveň pedagogického   

    riadeniam, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu. 

    ŠŠI v základných údajoch konštatovala, že kontrolovaný subjekt je súkromné gymnázium

    s vyučovacím jazykom slovenským a so zameraním na telesnú výchovu a šport, zabezpečuje

    športovú prípravu pre športy tenis, stolný tenis a futbal.                                                                 

    V 8-ročnej forme štúdia bolo zriadených 6 tried s počtom 58 žiakov, v 4-ročnej forme štúdia

    1 trieda s počtom 13 žiakov. Z celkového počtu 71 žiakov umožnil riaditeľ školy štúdium podľa

     individuálneho učebného plánu 43 žiakom. Všetci žiaci vzdelávaní v škole sú žiakmi so

    špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/ so športovým nadaním.

 

    V aktualizovanom ŠkVVP boli zadefinované hlavné ciele a poslanie školy smerujúce k 

     všestrannej a komplexnej príprave absolventov gymnázia aby mohli nielen úspešne pokračovať v

     ďalšom stupni vzdelávania, ale v prípade potreby mohli nájsť po ukončení štúdia uplatnenie v

     praxi v oblasti telovýchovy a športu ako tréneri, cvičitelia, funkcionári, alebo pôsobiť ako

     profesionálni športovci.

     Škola oslávi v závere šk.r. 2012/2013 významné jubileum, 10 rokov zaradenia do siete škôl.

     Výsledky desaťročnej činnosti sú dôkazom toho, že na škole študujú reprezentanti rôznych

     športových odvetví, napr. Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková, Fed-Cup-ové

     reprezentantky v tenise, ktorých čaká maturita. Na škole úspešne zmaturovali reprezentanti

     v stolnom tenise Soňa Hudecová a Filip Ježo, hokejisti Richard Pánik a Martin Štajnoch.

     

     ŠŠI odporúča :

     - skvalitniť rozsah vnútorného systému kontroly a hodnotenia, efektívnejšie pritom využívať

        metodické orgány,

     - v spolupráci so zriaďovateľom a v súlade s požiadavkami učebných osnov postupne zabezpečiť

        vybavenie školy aktuálnymi učebnými pomôckami a didaktickou technikou.

     Na základe odporúčaní v správe boli prijaté opatrenia a úlohy s termínom splnenia do 1. 6. 2013.

 

l/ Škola je umiestnená v budove Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach, ktorej zriaďovateľom

   je mestský úrad. V budove je ešte umiestnená miestna základná umelecká škola.

   Škola má k dispozícii :

   7 tried, 2 odborné učebne informatiky, l stolnotenisovú herňu a l odbornú  posilňovňu.  

   Pre športové podujatia a plnenie učebných plánov využíva 2 telocvične,  plaváreň a športový

   areál ZŠ, 2 nafukovacie tenisové haly v priestoroch “Baračky“ s celoročnou prevádzkou 

   ako aj futbalové ihriská TJ Slovan Trenčianske Teplice /umelá tráva/.

   V škole majú žiaci k dispozícii umyvárne so sprchou, zvlášť pre chlapcov a dievčatá.

   Je potrebné, aby škola získala priestory v budove ZŠ / 2.poschodie/, ktoré nie sú využité

   a umiestnila v nich Domov mládeže /internát/ a uvedené prerokovala s primátorom mesta.

 

m/ Pre školský rok 2011/2012  predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov čiastku 143 362

      eur, finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy 1 798 eur,  ktoré boli použité na činnosť

      krúžkov a prostriedky získané od mesta Trenčianske Teplice vo výške 300 eur. Počas hlavných  

      prázdnin bol pre školu zakúpený nábytok /školské stoličky a skrinky/. 

n/  cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie

     jeho plnenia :

-    vyučovať odborne, zaujímavo, názorne a tvorivo podľa ŠkVVP

 • vytvárať veľmi dobré vnútorné prostredie školy – radosť z práce
 • telovýchova a šport sú na škole súčasťou obsahu ŠkVVP
 • zamestnanec svojím vystupovaním dáva príklad a vzor žiakom školy, čím prispieva k naplňovaniu obsahu ŠkVVP
 • zamestnanec je povinný neustále sa vzdelávať, tréneri obnovovať predpísanú licenciu
 • pre pedagogických zamestnancov vyplýva i práca v mimo vyučovacom čase pri vytváraní vhodného zázemia vo voľno-časových aktivitách žiakov školy
 • pomáhať dosahovať maximálne možné výsledky v športe a umožniť študentom zvládnuť učivo v rámci časových plánov
 • zamestnanec je povinný dodržiavať etický kódex školy
 •  kvalitná práca PK
 • starostlivosť o žiaka /konzultácie, IUP, sylaby, doučovanie a pod./
 • postupné zlepšovanie materiálno-technického vybavenia školy /odborné učebne/
 • v šk.r. 2012/2013 pre potrebu telesnej výchov bude škola využívať mestskú telocvičňu
 • mediálne zverejňovať vynikajúcich študentov školy, reprezentantov SR
 • viesť štatistiku uplatnenia študentov po ukončení štúdia na škole

Návrhy na zlepšenie podmienok práce na škole :

 • obmedzené podmienky pre vyučovanie predmetov v špecializovaných učebniach /chémia,     

      fyzika, biológia/

 • chýba vlastná telocvičňa
 • zriadiť jazykovú učebňu /anglický jazyk, nemecký jazyk/
 • úzko spolupracovať s mestskými ustanovizňami pre aktivity študentov /Školské stredisko záujmovej činnosti sv. Tarzícia Tr.Teplice a iné – hlavne študenti ubytovaní v súkromí/

 

o/  Škola dosahuje dobré výsledky v rôznych oblastiach,  najviac však v oblasti športu a telesnej

     výchovy, hlavne tenis - reprezentantky SR Cibulková, Rybáriková, hokej - reprezentanti SR

     Štajnoch, Pánik, fitnes - reprezentantka SR Belancová. Dobré výsledky dosahujú žiaci aj

     na rôznych športových súťažiach, napr. vo futbale, florbale, volejbale, atletike  v rámci okresu,

     kraja a SR. Tým škola plnila požiadavky a ciele, pre ktoré bola zriadená. Veľmi dobre si počínali

     i stolní tenisti. V rámci súťaže žiak Flóro získal pre školu stolnotenisový stôl.

 

p/ Zameranie školy smeruje na :

 • poskytovať študentom plnohodnotné a špeciálne zamerané vzdelanie, na základe ktorého majú 

možnosť uplatniť sa v profesijnom živote, pôsobiť a pracovať v oblasti športu

 • vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a   

športovej výkonnosti študentov, ale aj v rámci klubu, ostatných škôl a školských zariadení v Trenč. Tepliciach a blízkom okolí, preto bola na škole zriadená funkcia koordinátora pre nábor žiakov. Osvedčila sa tiež forma spolupráce s výchovnými poradcami ZŠ

 • škola vytvára podmienky, aby žiaci vždy a všade v pohybových činnostiach uplatňovali

      princípy fair-play a boli príkladom pre ostatných súťažiacich

 • absolventi štúdia majú otvorené dvere na všetky VŠ, ale hlavne na FTVŠ, ktorá je prioritou

záujmu študentov. Z doterajších absolventov školy väčšina študuje na VŠ a viacerí sa venujú vrcholovému športu

 

2 a/  Škola spolupracuje pri prijímaní nových adeptov - záujemcov s inštitúciami vytvárajúcimi

        systém ďalšieho vzdelávania, hlavne s metodicko-pedagogickými centrami a svoju činnosť

        s nimi koordinuje podľa potrieb a ich plánov.

        Škola má vypracovaný pre jednotlivé druhy športov osobitné kritériá v spolupráci s KPP 

        v Trenčíne nasledovne :

    - prihláška alebo žiadosť zákonného zástupcu žiaka

    - dokladovanie talentovanosti v príslušnom športe

    - potvrdený zdravotný stav od športového lekára

    - úspešné absolvovanie psychodiagnostických testov

    - úspešné zvládnutie 5., resp. 9. ročníka ZŠ - prospech

    - pohybové testy podľa druhu športu

    - zápis do školy – oznámenie rodičom do 14 dní

        Škola spolupracuje s výchovnou poradkyňou na škole a koordinuje činnosť, aby sa dodržiavali         

        psychohygienické štandardy a osobitné opatrenia.

 

2 b/  Žiaci školy využívali počas šk.r. zrekonštruovanú plaváreň susednej ZŠ na kondičnú prípravu.

        V rámci predmetu Športová príprava navštevovali 2x  týždenne mestskú plaváreň.

         Medzi voľno časové aktivity patria krúžky, o ktoré je tradične každý rok mimoriadny záujem.

        Aktívne pracovali :

                                     - turistický krúžok

                                     - tenisový krúžok

                                     - futbalový krúžok - chlapci aj dievčat

                                     - šachový krúžok

    Dôležitým prvkom záujmu je posilňovňa – fitnes, ktorú pod odborným vedení navštevovalo 50

    žiakov, ako aj pohybová príprava, ktorej sa zúčastňovali žiaci, pedagogickí zamestnanci  

    a rodičia v telocvični ZŠ. 

        Žiaci počas školského roka preukazovali svoje tvorivé schopnosti aj tým, že každoročne

        vypracujú svoj vlastný projekt, ktorý prezentujú písomne aj verbálne s použitím informačných

        a komunikačných technológií ďalšie spôsobilosti      

 

2 c/ Vzhľadom k tomu, že vďaka patrí všetkým tým, ktorí síria dobré meno školy, sú to hlavne

        rodičia žiakov.

        Je chvályhodné, že škola začínala so 6. žiakmi a po 10 rokoch už má 70 žiakov. Dobré meno

        školy sa dostáva aj za hranice našej vlasti, na škole študujú pod odborným vedením žiaci z   

        Ruska a z Ukrajiny.

 

        Podľa plánu sa konajú :   2 x ročne plenárne zasadnutia

                                                 2 x ročne triedne stretnutia rodičov

                                                 2 x ročne „Deň otvorených dverí“

        Škola tak plní zásady ŠkVVP v rámci multifunkčnej výchovy. Výchova sa dotýka aj

        medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a

        rodinou. Cieľom úsilia pedagógov je dosiahnuť rovnoprávny prístup ku všetkým žiakom -

        pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.

        Rodičia majú záujem o prospech a správanie žiakov, kontaktom je žiacka knižka a študentský

        preukaz, ktoré triedni. učitelia kontrolujú a vyhodnocujú 1 x mesačne

 

2 d/  Na škole je vytvorený žiacky parlament – žiacka školská rada.

        Triedny parlament plní úlohy v triede, podáva podnety školskému parlamentu pri plnení úloh  

        školského poriadku, plánu triedneho učiteľa. Rozhodujúce úlohy učiteľ – žiak – rodič rieši

        žiacka školská rada.

        2 x ročne je na škole „Deň otvorených dverí“ a 2 x ročne prezentácia žiackych projektov

           

Gymnázium

 

    

Študijný (učebný) odbor

Zameranie

Príma

7902 5

77 - šport

Sekunda

7902 5

77 – šport

Kvarta

7902 5

76 -  telesná výchova

Sexta

7902 5

76 – telesná výchova

Septima

7902 5

76 – telesná výchova

Oktáva

7902 5

76 – telesná výchova

I.ŠA

7902 5

77 - šport

 

 

 

 

 

Poznámka :   Uvedená správa je výňatok z oficiálnej verzie, ktorá je zverejnená

                        na informačnej tabuli školy

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria