Navigácia

Výchovný poradca

Školné na VŠ

Od 1. setembra 2007 má každý študent denného štúdia možnosť študovať na JEDNEJ vysokej škole bezplatne, resp. má zabezpečených 6 semestrov bezplatného stúdia na prvom stupni vysokej školy.

V prípade, že študent študuje súbežne v jednom akademickom roku dva študijné programy poskytované verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné v druhom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku.

Novinky

Kontakt

  • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
    SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
  • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk

    zriaďovateľ: +421 903 451 982
    zriadovatel@sportovegymnazium.sk

    kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria