SPRÁVA O ČINNOSTI

    • SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2007/2008

    •  

     SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

      

     SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
     Trenčianske Teplice

     SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
     JEJ VÝSLEDKOCH a PODMIENKACH
     za školský rok 2007/2008.

     (podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)


     - umiestnené v priestoroch školy na Centrálnej informačnej tabuli
     - umiestnené na www.ssg.edupage.sk

     I. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

     1. názov školy – Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

     2. adresa školy – SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

     3. tel./fax : 032 655 2677
     0902 258 496 ... Mgr.Vladimír Žmuráň- riaditeľ  od l. 8. 2007
     0903 451 982 ... Ježík Daniel – štat. zástupca riaditeľa
     0903 686 135 ....Urban Matej - zástupca pre MVČ

     032 655 2677 ...... Gričová Ľubica –  sekretariát a agenda školy

     4. E-mail školy : sport.skola@zoznam.sk, web page : www.ssg.edupage.org

     5. zriaďovateľ školy : SPORT SCHOOL, s.r.o., Staničná, 911 05 Trenčín

     6. Vedúci zamestnanci školy :
     - riaditeľ školy ......       Mgr. Vladimír Žmuráň
     - štatutárny  zástupca riaditeľa  školy .....   Daniel Ježík
     - zástupca pre VVČ .... Mgr. Ján Hudec
     - zástupca pre MVČ .... Matej Urban

     7. štatistické údaje školy :
     a) poradné orgány
     - predmetová komisia športu a telovýchovy /  Mgr. Katarína Jurgová /
     - predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov / Mgr. Martina  Sádecká /
     - predmetová komisia humanitných predmetov / Mgr. Katarína Fuseková /
     - výchovný poradca / Mgr. Katarína Jurgová /
     - komisia BOZP / p. Hellebrand /
     b) počet žiakov školy
     - k 15.9.2007 :    53
     - k 30.6.2008 :    63    

      

                                                                       - 2 -


     c) prijímacie skúšky
     - počet novoprijatých žiakov k 15.9.2007 :   15


     - počet prijatých žiakov počas šk. r. 2007/8 :  15
     - počet preradených žiakov počas šk. r. 2007/8 :   3

     d) prijatí žiaci do prímy a kvinty :  14

     - prijatí žiaci do prímy :  7

     - prijatí žiaci do kvinty :  7

     e)výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
     - prví maturanti opustia našu školu  v r. 2009
     - povinnú školskú dochádzku ku dňu 30.6.2007 ukončilo :    
     f) zoznam študijných odborov a zameraní, učebných plánov
     - študijný odbor 7902 5 76 gymnázium - telesná výchova, osemročné štúdium s
     vyučovacím jazykom slovenským
     - učebný plán školy schválený MŠ dňa 25.8.2005
     g) počet zamestnancov a kvalifikovanosť k 30.6.2008 
      pedagogickí zamestnanci (celkovo) : 14
     - kvalifikovaní: 14
     - nepedagogickí zamestnanci : 3

            h) aktivity a prezentácie školy na verejnosti
     V priebehu školského roka podľa kalendára športu vykazovala škola  mimoriadne aktívnu činnosť v rôznych oblastiach a súťažiach ako :   
     - Košeckého memoriál –cezpoľný beh
     - tenisový, stolnotenisový a futbalový  turnaj „o Pohár riaditeľa SŠG“ v Trenč. Tepliciach pre deti  a mládež do 18 rokov

     -          6. ročník vianočného turnaja v stolnom tenise o majstra školy

     -          stolnotenisový turnaj o „Pohár primátora mesta Trenčianskych Teplíc“

     -          SMALL LOBIK – 6. ročník – Medzinárodný tenisový turnaj hráčov do 12 r.

     -          SCHOOL LOBIK – 3. ročník MTT do 16 rokov chlapci a dievčatá

     -          Stolnotenisový turnaj k MDD

     -          turistika – Vysoké Tatry

     -          športové sústredenie Čertov

     -          veľký futbal ŠŠ Trenčín

     -          účasť na šachovom turnaji

     -          účasť na majstrovstvách okresu v bedmintone v Trenčíne

     -          maratón „Perla Karpat“

     -          krajské kolo a celoslovenské finále atletickej súťaže „Hľadáme nového Jozefa Plachého

     -          „Stredoškolák“ – prezentácia školy na výstave v Trenčíne


                                                                    - 3 –

      

     j) zapojenie školy do projektov

     Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca

     Škola uskutočňovala nasledovné projekty :

     -          Otvorená škola

     -          GRAND PRIX BARAČKA TOUR 2007

     V súčasnosti sú rozpracované a pracuje sa na :

     -          GRAND PRIX BARAČKA TOUR 2008

     -          Hľadáme mladé športové talenty a pomáhame im

     -          Učme deti športom k FAIR PLAY

     -          Modernizácia učebne IKT a e-learning pri výučbe cudzích jazykov

     k) Prijímacie skúšky 

          Pre novoprijatých žiakov škola cestou vých. poradcov, tlače, mestskej televízie uskutočňuje podľa plánu prijímacie skúšky, na ktoré sú vypracované nasledovné kritériá :

     žiadosť alebo prihláška zák. zástupcu o štúdium na škole

     -          dokladovanie talentovanosti v príslušnom športe

     -          potvrdený zdravotný stav telovýchovným lekárom

     -          úspešné absolvovanie psychodiagnostických testov

     -          úspešné zvládnutie 7-9 pohybových testov podľa druhu športu

     -          zápis do školy, zápisné a podpis zmluvy o štúdiu

     -          talentové skúšky sa uskutočnili v troch termínoch apríl – jún – august, ktoré boli zverejnené na internetovej stránke, cestou letákov pre výchovných poradcov, mestskej televízie

           Škola dáva takto príležitosť mladým športovým talentom spojiť štúdium so športom až do maturity.                                                                                                 

          

     l/ priestorové a materiálno-technické vybavenie školy

     -          škola je umiestnená v budove ZŠ, ktorá patrí MsÚ Trenčianske Teplice na I. a II. poschodí

     -          stav objektov :   poškodené rámy okien – únik tepla, poškodené núdzové východy 

      

                                                                   - 4 -                                                                                                                                                                                             

     -          ZŠ i budova SŠG je vykurovaná centrálne  TERMIA, s.r.o. v Trenčianskych Tepliciach – vykurovanie v zimných mesiacoch – hlavne na chodbách

     -          nedostatočné – potreba zvýšiť počet radiátorov /zborovňa, vstupná chodba/

     -          ostatné časti : 7 tried, zborovňa, WC chlapci, WC dievčatá, kabinet, sprchy pre chlapcov, sprchy pre dievčatá, teplá voda k dispozícii sústavne

     -          pre školský rok 2007/2008 potreba : trieda, kabinet, herňa pre stolný tenis, telocvičňa, plaváreň – uvedené potreby sú reálne v spolupráci s MsÚ získať do l.9.2008 – požiadavky boli čiastočne splnené

     -          ako hlavná – naliehavá úloha je zriadenie DM – internátu cca pre 20 študentov, o čo sa úspešne usiluje zriaďovateľ ako o dôležitý prvok pre prijatie ďalších študentov a spokojnosť rodičov – realizácia sa neuskutočnila vzhľadom na priestory

     -          pre prevádzku tenisového športu na škole sa ideálne podmienky znásobili výstavbou dvoch nafukovacích hál v priestoroch Baračky, kde v letných mesiacoch sú k dispozícii tri tenisové kurty, k vylepšeniu podmienok pre tréningovú činnosti prispeje i umelé osvetlenie dvorcov, ktoré sa t.č. inštaluje, čo smeruje k skvalitneniu tréningového procesu počas celého roka                                                 

     -          SŠG je zapojené do projektu „Otvorená škola „Šport pre všetkých“

     -          SŠG v Trenčianskych Tepliciach je mladá, ale perspektívne sa rozvíjajúca škola. Svoju pozornosť sústreďuje na talentované deti, ale aj na deti, ktoré nedosahujú vrcholové výkony. Žiaci prejavujú záujem o šport a neustále zdokonaľovanie sa. Školu v súčasnosti navštevuje 63 žiakov, z toho 15 reprezentantov SR v rôznych športových odvetviach /tenis, stolný tenis, futbal, hokej, fitnes/. Narastajúci počet žiakov si vyžaduje prenájom ďalších priestorov na úspešnú činnosť školy. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa zriaďovateľ pokúša zriadiť Domov mládeže. /Na základe žiadosti rodičov, žiaci t.č. bývajú v súkromí/. Zriadením tejto novej inštitúcie v komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti chceme domov mládeže systémovo /podľa pokynov POP/ uplatňovať ako tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, ktorého v centre pozornosti je žiak, jeho potreby a záujmy a úzka spolupráca žiak – rodič – vychovávateľ- DM, ako i úzky kontakt s pedagogickými pracovníkmi školy. Zriadením DM chceme dosiahnuť u študentov organizované pravidelné záujmové činnosti širokou ponukou záujmových útvarov, ako súčasti zabezpečenia proti škodlivým návykom u mládeže /fajčenie, alkohol, drogovej prevencii a pod./.                      

     m/ finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti SŠG

          V školskom roku 2007/2008 /Spracované podľa § 2  ods. l písm. m Vyhlášky MŠ SR č. 6/2006 Z.z./ :

                                                                    

                                                                  - 5 -


      l. dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov – normatív – spolu 2 200 000,- Sk

     2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečovaním SŠG od rodičov spolu 528 650,- Sk

     3. finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy spolu: 24 000,- Sk

     4. finančné prostriedky získané od právnických osôb /zmluvní partneri/ spolu : 12 000,-Sk

     5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov spolu : 812 000,- Sk

     n/ plnenie koncepčného cieľa školy v šk. r. 2007/2008                                 

         Efektivita vyučovania v jednotlivých predmetoch :                                                             

           -    v šk.r.2007/2008 bol v rámci psychohygienických požiadaviek zavedený          päťhodinový dopoludňajší cyklus, ktorý sa osvedčil.

     -          v oblasti vzdelávania a výchovy bol dôraz kladený na plnenie záverov vyplývajúcich z POP, prestavbu, potrebami trhu práce, rozvoj osobnosti, podpora talentovanej mládeže, informačné technológie, ochrane životného prostredia. Štátne lesy Trenčín pre tento cieľ – sledovanie jednotlivých zložiek životného prostredia – zverili SŠG „Lesnícky náučný chodník“ v Trenčianskych Tepliciach v oblasti kúpeľného parku, environmentálna výchova /zarad. v časovo-temat. plánoch/, OČAP,                                             

     -          ostatné východiská a koncepčné zámery školy boli zakotvené v pláne práce školy, vnútornom poriadku školy, prevádzkovom poriadku a BOZP,               

     -          vo výchove sa kládol dôraz na formovanie pozitívnych morálnych a vôľových vlastností a všestranný rozvoj osobnosti žiakov,                                                  

     -          realizácia výchovno-vzdelávacích zámerov bola zhodná so stanovenými cieľmi s učebným plánom a učebnými osnovami,                                            

     -          časovo-tematické plány vychádzali z cieľov daných predmetov, rešpektovali sa platné učebné osnovy, dodržiavali štruktúru jednotlivých tematických celkov, i napriek tomu, že niektoré predmety majú zníženú dotáciu, učivo bolo po redukcii prebrané, zopakované a utvrdené,                                                                           

     -          tematické plány boli prispôsobené rôznym zmenám /súťaže, sústredenia/ podľa charakteru príslušnej triedy a skupiny,                                                      

     -          škola má jasne stanovené edukačné ciele a výkonové štandardy, s ktorými sú oboznámení žiaci, vyučujúci a rodičia a sú pre nich pochopiteľné,                             

     -          organizačný a pracovný poriadok pre pedagog. pracovníkov a ostatných zamestnancov umožnil efektívne riadenie a koordináciu činnosti na škole,      


                                                                      - 6 -


     -          škola podľa záujmu študentov ako i požiadaviek rodičov ponúka spolu so zriaďovateľom možnosť výberu športu, voliteľných a nepovinných predmetov, konverzáciu v AJ, NEJ a semináre,                                                                                

     -          plánovanie programu výučby úzko súvisí so spoluprácou učiteľov s trénermi a vedením školy, plánujú sa sústredenia, športové súťaže, konzultuje sa uvoľňovanie žiakov z výučby pre reprezentačné povinnosti a športové súťaže.                                  

     -          športové predmety /SPRS/ sú klasifikované po vzájomnej dohode učiteľov TV a trénerov konkrétneho športu na riaditeľom školy vydanom tlačive.                 

     -          Pracovné podmienky na škole sú sťažené tým, že škola má nedostatočné vybavenie vzhľadom na ešte krátku /šesťročnú/ existenciu. Tento problém sa však úspešne nahrádza úzkou spoluprácou so susednou základnou školou, kde je zabezpečená odborná učebňa z chémie, biológie, fyziky na výučbu laboratórnych prác, seminárov a cvičení,                                                                    

     -          na škole je vybudovaná na úrovni učebňa informatiky, posilňovňa, samostatná cvičebňa na aerobik a v súčasnosti sa intenzívne dopĺňa šport. náradím                                                                                                  

     -          rozvrh hodín bol vypracovaný a prispôsobený tak, aby bolo rovnomerné zastúpenie všetkých tried a dodržaná psychohygiena žiaka,                                     

     -          vyučujúci jednotlivých predmetov sa i mimo vyučovania venujú nielen študentom, hlavne v krúžkovej činnosti /fitnes, stolný tenis, práca s počítačom, turistika, hodiny SJL v knižnici mesta a pod./, 

     -          na škole pôsobí výchovná poradkyňa, ktorá koordinuje prácu so záujmami žiakov a rodičov, poriada besedy s lekárom, pracovníkmi KPPP, podľa plánu pozýva na školu odborníkov z praxe,                                                                

     -          triedni učitelia riešia požiadavky a problémy svojich žiakov na triednických hodinách a pri naliehavých prípadoch  /fajčenie, alkohol, krádeže, záškoláctvo a pod./,                                                                                                                   

     -          celoročné plány boli presne stanovené s pohľadom na dlhodobú koncepciu školy,                                                                                                        

     -          plány sú schválené a akceptované pedagogickým zborom, zriaďovateľom, rodičmi /oboznámení/ a vedením školy,                                                                     

     -          škola má špecifické zameranie, preto sa žiada úzka spolupráca s trénermi, vedením školy, rodičmi a KPPP,                                                                           

     -          vyučujúci zaraďovali do vyučovacieho procesu moderné formy a metódy, vzájomné hospitácie,                                                                                              

     -          organizačný poriadok bol vypracovaný na špecifické podmienky školy ako základná interná organizačná jednotka, ktorá upravuje postavenie a pôsobnosť jej organizačných schopností,                                                                                    

     -          škola úzko spolupracovala s mestskou knižnicou. Žiaci sa aktívne zapájali do jej programov v rámci spolupráce v jazykovej zdatnosti a prednese prózy a poézie, zúčastňujú sa besied poriadaných knižnicou z príležitosti rôznych výročí a akcií / K. Čapek, ART


                                                        - 7 -


     -          FILM a pod./, prostredníctvom ktorých sa praktizuje neformálne vzdelávanie zamerané na rozvoj estetickej výchovy, záujmovej umeleckej činnosti s dôrazom na environmentálnu výchovu, ochranu kultúrneho dedičstva a k tradičnej ľudovej kultúre /Hudobné leto a pod./,                                                                                                   

        

     o/ dobré výsledky a nedostatky školy                                                                                                                        

     -          kvalifikovanosť – odbornosť pedagogických pracovníkov je na vysokej úrovni,       

     -          žiaci dosahujú  vynikajúce športové úspechy, na škole sú vynikajúce talenty v tenise Cibulková, Rybáriková-FED cupové hráčky, Daniš, reprezentant v tenise, Janúch, majster SR v tenise, Hudecová, Ježo, junior. reprezentanti v stolnom tenise, Indrych – ľadový hokej ako i ďalší športovci umiestnení na popredných miestach v slovenských rebríčkoch,                                                                                

     -          medzi nedostatky školy pokladáme nedostatok priestorov a vybavenosť o moderné učebné pomôcky, vybavenie audiovizuálnou technikou pre vyučovanie jazykov, vybavenie učebne pre praktické cvičenia a laboratórne práce, doplnenie a inovovanie zariadenia do posilňovne, t. č. sa realizuje,                                                                                                                                               

     -          inštalácia prístroja – zásobníka pre pitný režim študentov a trénerov,  

     -          vytvoriť pravidelnú reklamu v mestskej televízii pre propagáciu školy /bezplatne/,          

     -          pokračovať pri vydávaní školského časopisu, 

     -          školská kronika – doplnenie a určenie rady školy  

     -          obnoviť bilboard pred nákupným strediskom „Termál“ pre reklamné účely školy  a spropagovať ďalšie športy                                                                            

     -          vytvoriť Galériu úspešných športovcov školy

     p/ úspešnosť školy pri príprave na povolanie a úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

     -          na chodbe školy je inštalovaná nástenka , na ktorej výchovná poradkyňa informuje študentov o novinkách v rámci informačných a poradenských služieb a sprostredkovateľských služieb. Cieľom školy je poskytovať informácie o voľbe povolania, predpokladoch na výkon povolania a výbere zamestnania po skončení SŠG,                                                                         

     -          poskytovať mladým ľuďom informácie o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ,                

     -          nakoľko škola ešte nemá prvých maturantov uvedenú problematiku nemožno objektívne vyhodnotiť,

     -          vých. poradca s tr. učit. a vedením školy podľa harmonogramu MS pripravuje študentov z triedy oktáva.

     r/ koncoročná klasifikácia


                                                                       - 8 -


     Klasifikačná porada sa konala dňa 20.6.2008

     Priemerný prospech žiakov celej školy :   2,49

     -          priemerný prospech triedy : sekunda :    1,89  

     -          priemerný prospech triedy : tercia   :       2,51

     -                             - „ -                    kvarta  :       2,64                                                                             

     -                              - „ -                   kvinta  :       2,31                      

     -                             - „ -                    sexta    :       2,40     

     -                             - „ -                    septima :                 

     Opravné skúšky sa konali v dňoch 26. a 27. 8. 2008     

     Predĺženie skúšobného obdobia študentov s IŠP : žiadosti do 4.7.2008  ukončenie 28.8.2008                    

     Krúžková činnosť :    

         V rámci zapájania žiakov do aktivít voľného času pracovali na škole pod vedením kvalifikovaných  vedúcich nasledovné krúžky :

     l. počítačový – Mgr.Adameová                                                                                                                             2. turistický – Matej Urban                                                                                                                3.stolnotenisový – Mgr. Fuseková

     4.šachový – Mgr. Žmuráň                                                                                                              

                                                                                                   

     Pracovné aktivity na škole :       

     Vlastné zameranie školy :

          Vzhľadom na pribúdajúce počty žiakov a zvyšovanie počtu tried má škola obmedzený počet priestorov. Podľa požiadaviek zriaďovateľa od 1.9.2008 budú pre prevádzku školy uvoľnené ďalšie priestory na 2. podlaží – čo je už t. č. skutočnosťou. Na prípravu a uskutočňovanie laboratórnych prác z predmetov biológia a fyzika sa využívajú po dohode – laboratórne učebne miestnej ZŠ. Škola má vybudovanú odbornú učebňu informatiky, ktorú spravuje vyučujúca s aprobáciou informatiky, počas šk. r. sa využíva efektívne i ďalšími vyučujúcimi.

          Koordináciu so študentmi v záujme o budúce povolanie na škole zabezpečuje výchovná poradkyňa Mgr. Jurgová.

          Triednické hodiny využívali vyučujúci na osvojovanie „Vnútorného poriadku školy“, besedy so žiakmi, dopĺňaním triednickej dokumentácie, „Práv dieťaťa“ a mimoškolské aktivity.

                                                                       - 9 -


          Organizačný poriadok bol zameraný na špecifické podmienky školy ako základná – interná organizačná jednotka.

          Študenti školy sa počas šk.roka a plánov PK zúčastňovali besied v rámci mesta /Čapek, Artfilm, Holokaust-výstava, protidrogové aktivity, spolupráca s mestskou políciou, beseda so spisovateľom a pod./

      

     Cvičenia v prírode :

          Podľa plánu práce sa v priebehu školského roka uskutočnili štyri cvičenia v prírode. Ciele boli zamerané na prírodu štyroch ročných období, ochranu a tvorbu životného prostredia, branné prvky,  environmentálnu výchovu žiakov, evakuáciu a pod.

      

     II. Ďalšie informácie o škole :

     Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania.

     Vlastné zámery školy :

     -          poskytovať plnohodnotné a špeciálne zamerané vzdelanie našim žiakom a študentom, na základe ktorého majú možnosť uplatniť sa v profesijnom živote, pôsobiť a pracovať v oblasti športu ako aktívni hráči, tréneri, učitelia, inštruktori, fyzioterapeuti, maséri, rehabilitační pracovníci a pod.

     -          SŠG je škola zameraná na rozvoj športovo-talentovaných jednotlivcov. Je zabezpečené odborné vyučovanie vo všetkých predmetoch kvalifikovanými pedagogickými pracovníkmi a trénermi, ktorí spĺňajú morálne i odborné predpoklady. Ovládajú svoje vyučovacie predmety, sledujú odbornú literatúru, učia odborne, názorne a tvorivo. Zúčastňujú sa na ďalšom vzdelávaní, majú jasný kultivovaný prejav, disponujú zmyslom pre spravodlivosť, sú ochotní plniť zásady „Práva dieťaťa“.

     Správanie žiakov je v podstate kultivované, výrazne sa u nich prejavuje samostatnosť v rozhodovaní, čomu hlavne prispieva športová ctižiadosť, zdravé sebavedomie.                                                                        

     I keď sa občas rodičia sťažujú na náročnosť požiadaviek k štúdiu, nie vždy sú kritickí k výsledkom žiakovej práce. Napriek tomu je atmosféra na škole pokojná, priateľská, spolupráca s rodičmi príkladná. 

      

                                                            - 10 -  
                                                              

     Prioritou školy je zabezpečiť možnosti využitia voľného času a mimoškolskej činnosti žiakom a študentom našej školy, ale i športovcom regiónu Teplička. Rozvíjať a popularizovať jednotlivé športové odvetvia, najmä tenis, stolný tenis, futbal, plávanie, fitnes, hokej, floorball a iné z hľadiska amatérskeho, ale aj výkonnostného, príp. celoslovenskej, resp. medzinárodnej úrovni.

     Za uplynulých šesť rokov trvania školy si škola postupne získala podporu rodičov, ale aj primátora mesta, poslancov MsZ, o jej propagácii svedčia  žiadosti pedagógov  z celého Slovenska, ktorí majú záujem pôsobiť na SŠG v Trenčianskych Tepliciach.                                                                                

     Škola zabezpečuje individuálnu starostlivosť o žiakov cestou konzultácií, samostatných prác, internetových stránok, najmä u reprezentantov a študentov pri problémoch zvládnutia učiva.

      

     Hospitačná činnosť :

     Na škole bol vypracovaný plán hospitácií riaditeľa školy a jeho zástupcu. Bol zameraný hlavne na pomoc mladým a začínajúcim učiteľom v pokojnej atmosfére hlavne na odbornosť a tvorivosť. Prínosom pre pedag. tvorivosť boli i vzájomné hospitácie pedagogických pracovníkov. Prebehli vo všetkých troch predmetových komisiách na predpísaných tlačivách.

     Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi :

     -          plenárne združenie rodičov 2 x ročne                                                                                                 

     -          triedne združenie rodičov 2 x ročne /v l. a 2. polroku/                                               

     -          Deň otvorených dverí – február                                                                                              

     -          Študentská akadémia   17. november                                                                                            

     -          Rodičia úzko spolupracujú so školou

     -          Škola zabezpečuje bezplatné učebnice pre všetky vyuč. predmety.

     Vyučovací proces :

     Do 1.9.2008 sa škola zameriavala na Učebný plán schválený MŠ dňa 25.8.2005. Na  škole sa nevyskytli počas šk. roka žiadne vážnejšie rozpory, vyučujúci citlivo pristupovali k vyuč. procesu, motivačne a povzbudivo pristupovali k výkladu, opakovaniu a utvrdzovaniu základného učiva, známkovanie verejne zdôvodňovali. Žiacke knižky sa používali od triedy príma po triedu kvartu. Informačný systém bol zabezpečovaná v mesačných plánoch, ktoré sa začiatkom každého mesiaca vyhodnocovali a sú súčasťou rámcového „Plánu práce“ ako príloha.                                     

     Organizácia vyučovacieho procesu bola efektívna, výchovno-vzdelávacie ciele vyplývajú z učebných osnov a časovo-tematické plány sa splnili i napriek tomu, že dotácia niektorých vyučovacích hodín je znížená. Pri hospitačnej činnosti boli zistené  
        

                                                                   - 11 -


     i rezervy, ktoré sa prejavili v tvorivých metódach. Ešte stále prevláda výkladová  metóda, menej sa využíva problémové vyučovanie a skupinová práca. Je potrebné zameriavať pozornosť na tvorivosť,  do vyučovacieho procesu vnášať prvky environmentálnej výchovy, prácu s textom, poznávať svoje okolie, obohacovať o krásy prírody, ktoré našu školu obkolesujú a tvoria umelé a prírodné prostredie. Využívať moderné formy výučby, vrátane cudzích jazykov.

     Predmetová komisia športov uskutočnila školenie zamerané na odbornosť a zručnosť pri používaní moderných vyuč. prostriedkov a pri manipulácií s didaktickou technikou. Pri záverečnom hodnotení PK konštatovala, že žiaci prejavujú až na malé výnimky priemerný záujem o získavanie vedomostí, ktoré dokážu aplikovať a využiť pri riešení konkrétnych úloh v praxi.

     Spolupráca pedagógov, trénerov a rodičov je dobrá a výrazná vzhľadom na spoločný postup pri zabezpečovaní učebného procesu a vzťahu k športovej príprave. Menšie nedostatky sa prejavili s účasťou – prepravou žiakov tenistov na tenisové dvorce na Baračke. Úpravou rozvrhu hodín sa tento nedostatok podarilo vyriešiť.

      

     Vyučovacie predmety :

     Pedagogická rada schválila okrem povinných predmetov podľa učebného plánu školy i nasledovný zoznam vyučovacích predmetov :

     a/ povinne rozširujúce : Športová príprava špeciálna, Športová príprava všeobecná        

     b/ nepovinné : Konverzácia v anglickom jazyku, Základy športovej príprava

     c/ voliteľné : Pohybová príprava, Práca s počítačom, Seminár z geografie                 

     Bezpečnosť a ochrana zdravia :

     Na škole pracuje na čiastočný pracovný úväzok kvalifikovaný pracovník v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia p. Hellebrand. Vytvorené požiarne hliadky informujú študentov a správnych zamestnancom osobne na školeniach, ako i cestou tried. hodín so zásadami špeciálne vytvorenými pre SŠG :

     -          núdzové východy

     -          hydranty a hasiace prístroje      

     -          organizácia evakuácie

     -          pracovné a školské úrazy

     Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní je na príkladnej spoločenskej a športovej úrovni.

                                                                                                                                           

                                                                       - 12 -


     Mimoškolskú športovú činnosť zabezpečuje a zastrešuje Športový klub ŠK TCTT,   

     -          Školské športové stredisko stolného tenisu v Trenčianskej Teplej                         

     -          TJ Slovan Trenčianske Teplice

     -          Športové kluby, v ktorých vykonávajú individuálnu športovú prípravu študenti školy

     -          Komisia športu pri MsZ v Trenčianskych  Tepliciach

     -          ZŠ v Trenčianskych Tepliciach 

     -          OŠG Trenčín

     -          ZUŠ Trenčianske Teplice

     -          Mestská knižnica Trenčianske Teplice

     -          Centrum voľného času Tarzícius Trenčianske Teplice

                                          

     Maturitný ročník

     V školskom roku 2007/2008 ukončilo na škole 10 študentov triedu septima a prejde v novom školskom roku do maturitného ročníka. Vedenie š koly už teraz venuje príprave na maturitné skúšky osobitnú pozornosť a starostlivosť. Tr. učiteľ, VP a všetci pedag. pracovníci vysvetľujú nový spôsob maturitných skúšok a orientujú študentov na voliteľné predmety. V prvej fáze si podľa pokynov MŠ podajú prihlášku do 30.9. 2008, na ktorej svojím podpisom si zvolia variant maturitnej skúšky a voliteľné predmety.

     Pre  SŠG  to bude historická udalosť, nakoľko sa jedná o prvých maturantov v histórii Trenčianskych Teplíc.

     Vybavenie školy

     Škola je umiestnená v trakte Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach, celková plocha :   1247 m štvorcových.

     Pozostáva v súčasnosti z nasledovných priestorov :

     Zborovňa : 1, riaditeľňa : 1, kabinet správcu školy, učebne : 8, herňa pre stolný tenis, fitnes, kabinet TV, WC : 2 /chlapci, dievčatá/, sprchy : 2 /chlapci, dievčatá/

      

     Podmienky pre športovú činnosť : 

      

     Tenisové dvorce : 3 /nafukovacie haly : 2/                                                                             Stolnotenisová herňa : 1 /3 stoly/

     Posilňovňa : 1

     Mestské futbalové ihrisko                                                                                                            

     Kúpeľný bazén

     Telocvične ZŠ : 2   


                                                                    - 13 -


     Športová hala TJ Slovan

     Mestská športová hala

      

     Uvedené športoviská sú medzi vlastníkmi a zriaďovateľom školy zmluvne zabezpečené.

     Škola má v súčasnosti k dispozícii prevádzky jednotlivých športových odvetví dostatočné zázemie na kvalitné športové výkony vzhľadom na kvalitné športoviská a na kvalifikovanosť a odbornosť trénerov a pedagogických pracovníkov.                   

      

      

                                                            

     Záver

      

     Školský rok 2007/2008, jeho záver sa niesol už v ponímaní realizácie nového Školského zákona schváleného NR SR .

      

     1. Výchova a vzdelanie v školách a školských zariadeniach sa uskutočňuje    

     s účinnosťou od 1.9.2008 v l. a 5. ročníku ZŠ a v l. ročníku stredných škôl podľa výchovno-vzdelávacích programov :

      

     a/ Štátny vzdelávací program, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy   

         a vzdelávania v školách                                                                          

      

     b/ Školský vzdelávací program, ktorý je základným dokumentom školy, podľa 

         ktorého sa určuje výchova a vzdelanie na školách.                                            

      

     1. Školský vzdelávací program predstavuje významnú zmenu vo vzdelávaní.

     Umožní podľa POP posilniť autonómiu školy a vytvorí priestor na uskutočnenie zámerov a smerovanie výchovy a vzdelávania podľa špecifického zamerania školy, čo značne pozitívne  ovplyvní i smerovanie nášho SŠG.

     Na tunajšej škole sa tento zámer začal uplatňovať v l. ročníku /príma/ SŠG. V 5. ročníku /kvinte/ bude podľa pokynov a usmernenia plnený učebný plán schválený MŠ SR zo dňa 25.8.2005.

      

      Jadrom výchovno-vzdelávacieho programu budeme sledovať :

      

     1. Spoločenské akcie /formovanie mravného vedomia, rozvíjanie tvorivého myslenia/
     2. Inštitucionálne ciele /reprezentujú požiadavky vzdelávacej inštitúcie, profil absolventa/.
     3. Špecifické /konkrétne/ predstavujú vyučovacie ciele jednotlivých tém učiva.

     I naďalej v jednotlivých vyučovacích predmetoch zameriame sa na formovanie vzťahu žiakov k svetu, aby stanovené hodnoty prijímali, reagovali na ne, akceptovali ich, integrovali a zvnútornili sa s nimi.

      

      

                                                                     - 14 -

      

     III. Všeobecné ustanovenia

      

      

      

     1. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008 sa

         uskutočnilo na PR dňa 17. 9. 2008.

      

      

      

      

     V Trenčianskych Tepliciach, 10.9. 2008

      

      

      

      

      

      

     Daniel   J e ž í k                                                                    Mgr. Vladimír  Ž m u r á ň

     za zriaďovateľa                                                                               riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje