SPRÁVA O ČINNOSTI

    • SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2009/2010

    •  

     S p r á v a

     o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

     Súkromného gymnázia, SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

      za školský rok 2009/2010.

       

     Predkladá:

     Mgr.Dušan Sádecký

     riaditeľ školy

      

     na základe podkladov

     od predchádzajúceho riaditeľa                                                        

     Mgr.Vladimíra Žmuráňa                   

                                                               

                                       

                        Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 18.10.2010

      

                                                                          

     Stanovisko zriaďovateľa:

      

     Daniel Ježík

     s ch v a ľ u j e

     Správu o výsledkoch a podmienkach

     výchovno-vzdelávacej činnosti

     Súkromného športového gymnázia,

     SNP 6

     91451 Trenčianske Teplice

     za školský rok 2009/2010

      

      

     ................................................................                  

     za zriaďovateľa      

      

      

      

     Vypracoval:

     Mgr.Dušan Sádecký,na základe podkladov od predchádzajúceho riaditeľa

      

     Východiská a podklady:

     Správa je vypracovaná v zmysle:

     1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
     2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
     3. Koncepcia školy na roky 2008/2010
     4. Plán práce školy na školský rok 2009/2010.
     5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.

      

     S p r á v a

     o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

     Súkromného športového gymnázia, SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

     za školský rok 2009/2010.

       

     I.

     a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

      

      

     1. Názov školy:  Súkromné športové gymnázium, SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

     2. Adresa školy: SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

     3. telefónne číslo: 032 655 2677                             faxové číslo: 032 655 2677

     4. Internetová adresa: www.                     e-mailová adresa: sport.skola@zoznam.sk

     5. Zriaďovateľ: SPORT SCHOOL,s.r.o.

      

     6. Vedúci zamestnanci školy:

      

      

     Meno a priezvisko

     Funkcie

     Vladimír Žmuráň

     riaditeľ školy

      

     zástupca riaditeľa školy

     Mgr. Katarína Jurgová

     výchovný poradca

      

      

      

      

      

     7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

      

     7.1) Údaje o rade školy:

                 Vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút rady školy.

                 Predseda rady školy: Daniel Ježík.  Je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Rada školy má 3 členov. Zasadá podľa svojho programu.

      

     7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy: 

     1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy:

     Predmetová komisia predmetov telovýchovy a športu

     predmetová komisia prírodovedných predmetov

     Predmetová komisia humanitných predmetov

     1. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém práce poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.) 

     Metodické orgány (predmetové komisie – PK) na škole tvoria skupiny pedagogických pracovníkov, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími úlohami, majú vymedzené svoje postavenie, poslanie a ciele činnosti. Sú poradným a iniciatívnym orgánom riaditeľa školy. Vedúci predmetových komisií riadia skupinu pracovníkov, rozpracovávajú úlohy vytýčené školou na základe plánu práce školy. Poznajú podmienky, úroveň, odborno-metodické problémy výučby predmetov zastúpených v predmetovej komisii. Usmerňujú a ovplyvňujú osobnostný a profesijný rast pracovníkov školy.

     Plány predmetových  komisií vymedzujú ciele a metódu dosiahnutia stanovených úloh, termíny realizácie ako i zodpovednosť za ich splnenie, kontrolu a hodnotenie. Plány v jednotlivých školských rokoch nadväzujú na analýzu už dosiahnutých výsledkov.

     Zasadnutia predmetových komisií vytvárajú priestor aj pre diskusiu členov, prenos aktuálnych informácií zo vzdelávacích podujatí, z osobnostného a profesijného rastu.

     Na zasadnutiach PK sa zúčastňujú členovia vedenia školy, ktorí okrem iného sledujú aj riadenie a organizáciu žiackych súťaží, ich výsledky, realizáciu exkurzií a iné mimoškolské aktivity. Podnecujú tvorivý potenciál učiteľov, akceptujú požiadavky, námety, návrhy, koordinujú poslanie, obsah a činnosť metodického orgánu na škole.

     Predmetové komisie v školskom roku 2009/2010 zasadali pravidelne podľa plánu a ich správy za školský rok sú prílohou k tejto správe.

      

     Celoročné výsledky jednotlivých tried:

      

     Trieda :  II. OA – tr. uč. Mgr.- Horná,

     počet žiakov 3/2, priemer triedy 1,62

     Vymeškané hodiny 232/0

     Vyznamenaní :     1  - Jančovič Patrik

     Prospeli veľmi dobre :   2 -  Jánošíková Jana                          

                                                   Ježová Sára

     Pochvala tr. učiteľa :   Jančovič Patrik – účasť na Pytagoriáde a študijné výsledky

         

     Trieda :  III OA, tr. uč. Mgr. Červená,

     počet žiakov 6/2, priemer triedy 1,69

     Vymeškané hodiny : 189/0   

     Vyznamenaní :   2       

     Prospeli veľmi dobre : 1     

     Prospeli :  1

     Pochvala riaditeľom školy :   Kurtinová Sindy  - za výborný prospech a športové výsledky v tenise

                                                     Čechvala Filip – za výrobný prospech a športové

                                                                                výsledky v stolnom tenise  

     Pokarhanie tr. učiteľom :    Čaprnka Tomáš – neslušné správanie

                                                 Náther Tomáš  - neslušné správanie v škol.jedálni

      

     Trieda :  IV OA, tr. uč. Mgr. Ondrušová ,

     počet žiakov 2/1, priemer triedy 2,083

     Vymeškané hodiny : 153/6

     Vyznamenaní :   1 – Barutiaková M.    

     Prospeli : 1

     Pochvala riad. školy :    Barutiaková Miriam – dosiahnuté študijné výsledky a účasť v súťažiach

     Pokarhanie riad. školy:  Kováč Tomáš  -  6 neospravedlnených vyučovacích hodín

      

     Trieda :  V OA , tr. uč. Mgr. Jurgová,

     počet žiakov 7/1, priemer triedy

     Vymeškané hodiny :

     Vyznamenaní :  0     

     Prospeli veľmi dobre :   1  Pištová M. 

      

     Trieda :  VI. OA, tr. uč. Mgr.Sádecká,

     počet žiakov 12/3, priemer triedy    

     Vymeškané hodiny :

     Vyznamenaní :  0        Prospeli veľmi dobre :   0 

     Neprospeli :  Flóro Dominik – ZŠP – opravná skúška 25. 8. 2010 

     Pokarhanie riad. školy :   Flóro Dominik   -  5 neospr. vyučovacích hodín

                                              Janáková Ina  -      5 neospr. vyučovacích hodín               

     Pokarhanie tr. učiteľom :   Husár Jakub          -   1 neospravedlnená vyučov. hodina

                                                Sýkora Daniel       -   1 neospravedlnená vyučov. hodina

     Znížená známka zo správania  : II. st. Ševček Roman   - 12 neospr. vyuč. hodín

                                                         /za návrh : 10 prít., 1 sa zdržal/

      

     Trieda : VII. OA , tr. uč. Mgr. Fuseková,

     počet žiakov 16/4, priemer triedy

     Vymeškané hodiny : 983/11                                          

     Vyznamenaní :  0           

     Prospeli veľmi dobre :      Adamová Ľubomíra

                                            Chybová Veronika

                                            Priecel Patrick

     Neprospeli  :  Ševčeková Denisa  -  SJL, CHE, NAS, ZŠP a neklasifikovaná z TEV

     Pochvala riad. školy  :   Hartel Pavol – reprezentácia školy v stolnom tenise a fitnes

     Pokarhanie riad. školy :

     Znížená známka zo správania :  Ševčeková Denisa – II. st.  -  7 neospr.vyučovac.hod a správanie

                                                        /za návrh 9 prít, proti 0, zdrž.2/ 

                                                        Štrbáň Jakub -  II. st. – 1 neospr.vyučov. hodín

                                                        /za návrh 8 prít., proti 1, zdrž. 2/

      

     Celkovo :

      neprospeli 2 žiaci  : Ševčeková Denisa zo 4 predmetov + neklasifikovaná z TV

                                      Flóro Dominik zo ZŠP – vykoná opravnú skúšku 25.8.2010

     Znížené známky zo správania :     Ševček Roman  VI. OA

                                                        Ševčeková Denisa  VII. OA

                                                        Štrbáň Jakub   VII. OA

     Do celkových výsledkov treba ešte pridať výsledky študentov IUP. Oproti minulosti je ich prístup lepší, viacerí svoje povinnosti splnili až v auguste, septembri a niektorí až v októbri.

      

     Maturanti

     Z 15 žiakov ôsmeho ročníka pristúpilo k maturitným skúškam 8 + Zuzana Zlochová, ktorá ukončila ôsmy ročník vlani, ale kvôli športovým povinnostiam maturovala až teraz. Potešiteľné je, že všetci žiaci úspešne zmaturovali. Priebeh MS kontrolovala aj ŠŠI – a podľa ústneho vyjadrenia sme ako športové gymnázium obstáli dobre.

      

     Prijímacie skúšky

     Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnili :

     I. kolo:  26.3.2010

     II.kolo: 22.6.2010

     Celkovo skúšky absolvovalo 7 študentov, nastúpilo do Primy 5 študentov

      

     Súťaže

     V tomto školskom roku sme sa v menšej miere zúčastňovali rôznych súťaží, pretože pri malom počte žiakov nám účasť na súťažiach narušovala plnenie plánov z vyučovacích predmetov. Vo vedomostných súťažiach (napr. Klokan) bolo problematické zasa financovanie súťaže rodičmi – odradilo to záujemcov.

        Napriek tomu dosiahli naši študenti niekoľko pekných výsledkov :

     1.         miesto vo fitness z majstrovstiev Slovenska  - Pavol Hartel

     2.         miesto na majstrovstvách Slovenska stredných škôl – družstvo chlapcov v stolnom tenise

     viacero ocenení a prvých miest vo výtvarných súťažiach – aj medzinárodných –

     získala Miriam Barutiaková, ktorá bola prvá v kraji aj v korešpondenčnej matematickej súťaži MAKS

     a na záver treba spomenúť úspechy našich tenistov na rôznych úrovniach. Je ich však toľko veľa, že tvoria samostatnú prezentáciu, ktorá je predstavovaná pri propagácii školy na verejnosti a vyhľadávaní talentov na základných školách.

      

     Predmetové komisie

     V školskom roku 2009/2010 pracovali na škole  predmetové komisie humanitných predmetov, prírodovedných predmetov a športová predmetová komisia, ktoré sa pravidelne schádzali a riešili plánované a aktuálne problémy. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v záverečných správach z jednotlivých predmetových komisií.

       

     Spolupráca s rodičmi

     V tomto školskom roku sa vyučujúci stretali s rodičmi viac formou individuálnych konzultácií, s niektorými rodičmi len prostredníctvom mailu a telefónu. Oproti minulosti sme museli vo väčšej miere rozprávať s rodičmi a vysvetľovať si odlišné pohľady a riešiť aktuálne situácie (p. Holá, p. Kurtinová, p. Štrbáňová, p. Jánošíková, p.Ježo, Zuzana Zlochová, Marek Chyba).

      

     Materiálno-technické zabezpečenie.

     Počas prázdnin bola prevedená rekonštrukcia budovy a nový školský rok 2010/11 už prebehne v oveľa krajšom prostredí...

      

     Kontrolná činnosť

     Časovo-tematické plány, vypracované členmi PK podľa učebných osnov, boli splnené vo všetkých predmetoch.

      

     Učitelia

     • snažili sa o vytvorenie pracovnej atmosféry, podporovali tvorivé myslenie žiakov, sprístupňovali prostriedky na vlastnú realizáciu na rozvíjanie logických myšlienok
     • striedali rôzne metódy výkladu a tiež striedali možnosti spôsobov riešenia tých istých úloh
     • používali didaktické pomôcky, názorný a obrazový materiál
     • upozornili na využitie preberaných poznatkov v praxi
     • nabádali k experimentovaniu a znovu objavovaniu prírodných zákonitostí
     • podporovali a využívali schopnosti mladých ľudí ľahko sa orientovať v informačných a komunikačných technológiách na získavanie nových poznatkov
     • na vyučovacích hodinách využívali poznatky získané z iných predmetov
     • na vyučovacích hodinách v jednotlivých predmetoch zaraďovali témy a úlohy environmentálneho charakteru
     • pripravovali talentovaných žiakov na zvládnutie športovej prípravy v podmienkach náročného gymnaziálneho štúdia aj za pomoci individuálnych plánov štúdia, ktoré sú mimoriadne náročné hlavne pre pedagógov

      

     Poznámka :   Uvedená správa je výňatok z oficiálnej verzie, ktorá je zverejnená na informačnej tabuli školy.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje