NOVINKY

  • Novinky

    • ZMLUVA O ŠTÚDIU
     • ZMLUVA O ŠTÚDIU

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, žiaci,

      vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú tento školský rok „Zmluvy o štúdiu“, ďalej len „zmluvy“ poslané každému žiakovi, alebo zákonnému zástupcovi POŠTOU v dvoch vyhotoveniach. Jedna zmluva ostáva Vám a druhú Zmluvu treba podpísať a poslať poštou späť na adresu školy Súkromná stredná športová škola, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice, alebo ju poslať po žiakovi, ktorý ju  v obálke odovzdá triednemu učiteľovi.

      V prípade zmeny adresy, pošlite aktuálnu adresu doručovania elektronicky na sekretariat@sportovegymnazium.sk, alebo SMS na číslo 0903 451 982. Treba uviesť:  Meno a priezvisko žiaka + adresu žiaka, alebo zákonného zástupcu. Nahlásenie zmeny adresy pošlite najneskôr do 5.9.2020!

      Termín odoslania zmluvy bude do 15.9.2020

      Termín doručenia zmluvy späť škole bude do 25.9.2020

      POZOR: V prípade nedoručenia zmluvy v termíne, môže byť žiakovi zamedzený prístup k študijným materiálom a obmedzená komunikácia so školou a vyučujúcimi.

      Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujeme.

      ---

      Vedenie školy

    • ROZVRH HODÍN
     • ROZVRH HODÍN

      Milí študenti, aktuálny rozvrh hodín platný do 20.9.2020 si môžete pozrieť na stránke školy, resp. tu: https://www.sportovegymnazium.sk/timetable/.

      Dávame tiež do pozornosti, že Športová príprava bude počas sprísnených protiepidemiologických opatrení prebiehať v športovom bloku umiestnenom po teoretickom vyučovaní a po obednej prestávke.

       

      Tento rozvrh je predbežne platný do 20.9.2020, v prípade pokračovania alebo sprísenia/uvoľnenia opatrení proti šíreniu COVID-19 Vás budeme informovať.

       

      Časy zvonenia k aktuálnemu rozvrhu:

       

       

       

    • OZNAM PRE RODIČOV
     • OZNAM PRE RODIČOV

      Vážení rodičia,

      OKREM ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY JE NA ZÁKLADE USMERNENIA MŠSR

      VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY ĎALŠÍM OSOBÁM  (AJ RODIČOM) AŽ DO ODVOLANIA ZAKÁZANÝ.

       

      V prípade potreby kontaktujte sekretariát školy na tel. č. 0911 552 677

       

    • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ OZNAMUJE
     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ OZNAMUJE

      Výdaj stravy sa v novom školskom roku začína 3.9.2020, a to len pre stravníkov, ktorí sú k tomuto dátumu na obedy prihlásení a majú uhradený poplatok za september 2020.

      Ostatní záujemcovia o stravovanie v školskej jedálni sa môžu prihlásiť 2.9.2020 do 11.30 hod, resp. v nasledujúcich pracovných dňoch. Obedy im budú vydané až po uhradení poplatku za september 2020.

    • POKYNY MŠ SR
     • POKYNY MŠ SR

      Milí študenti, vážení rodičia!

      Prázdniny sa nám pomaly končia, onedlho sa znovu uvidíme v škole.

      Dovoľte, aby sme Vám aspoň stručne priblížili aktuálne pokyny Ministerstva školstva SR k začiatku školského roka 2020/2021, ktoré sa dotýkajú súčasnej epidemiologickej situácie u nás. Tieto opatrenia sú predbežne platné do 15.9.2020.

      Školský rok a riadne vyučovanie začína 2.9.2020.  

      Je však potrebné dodržiavať nasledujúce nariadenia:

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      • Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      Každý žiak je povinný mať na každý školský deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Nosenie rúška je povinné od 2.9. do 15.9. počas celého vyučovacieho dňa, teda v triedach i ostatných priestoroch školy (okrem školskej jedálne).

       

      • Žiak predkladá pri prvom nástupe do školy (2.9.2020) čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Bez vyplneného a podpísaného čestného vyhlásenia nebude možný vstup do budovy školy!

       

      • V prípade, že existuje akékoľvek podozrenie alebo potvrdenie na ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu (alebo plnoletého žiaka) je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

       

      • O ostatných nariadeniach týkajúcich sa teoretického vyučovania a organizácie športovej prípravy budú žiaci podrobne informovaní hneď pri nástupe do školy.

       

      Verím, že túto situáciu spoločne bez väčších problémov a zvládneme a budeme sa tešiť pevnému zdraviu.

    • Smútočné oznámenie
     • Smútočné oznámenie

      So zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku  87 rokov nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, bývalý zástupca riaditeľa a spoluzakladateľ našej školy Mgr. Ján Hudec. Kto ho poznal, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

       

      Kolektív školy

    • Dôležitý oznam - NÁSTUP DO ŠKOLY
     • Dôležitý oznam - NÁSTUP DO ŠKOLY

      SSŠŠ oznamuje svojim študentom, že nástup do školy je 29.6.2020 o 8.00 hod. V tento deň sú všetci povinní priniesť so sebou učebnice a kľúče od skriniek a odovzdať ich v škole.

      Milí študenti, tešíme sa, že sa po dlhom čase konečne stretneme a porozprávame sa :). Počas dopoludnia si tiež upracete triedy, skrinky a zoberiete domov všetky vaše veci.

      Koncoročné vysvedčenia vám rozdáme v utorok, 30.6. o 9.00 hod.

      Dôležité upozornenia:

      1) Každý študent je povinný pri vstupe do školy odovzdať vyhlásenie, že nemá žiadne zdravotné problémy a môže bez obáv prísť do koletívu školy. Toto vyhlásenie je potrebné vvytlačiť, vypísať, podpísať a priniesť so sebou do školy v deň nástupu.

      Vyhlásenie nájdete v odkaze dolu pod textom.

       

      2) Dbajte na to, aby ste si kompletne uzavreli klasifikáciu, najneskôr do 24.6. K dispozícii sme Vám online cez Teams, mail, telefón a celý pedagogický kolektív bude k dispozícii osobne v budove školy od 22.6. v dopoludňajších hodinách.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie!

    • Bezpečnosť v škole
     • Bezpečnosť v škole

      Na základe včerajšej tragickej udalosti, ktorá otriasla nielen naším školstvom, ale i celým Slovenskom, chceme aj my vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým a skoré uzdravenie zraneným.Táto udalosť určite zanechá v mnohých z nás ranu na duši, možno i strach a obavy do budúcnosti.

      Milí žiaci, rodičia, kolegovia, ak by ste sa potrebovali porozprávať, kontaktuje našu školskú psychologičku Mgr. Zuzanu Breznickú, vyškolenú pre krízovú intervenciu. (tel.č.: 0903/501 157, mail: breznicka.skola@gmail.com, messenger, whatsapp, ...)Spoločne dúfajme, že sa už nič podobné nestane a že škola naďalej zostane naším druhým domovom a bezpečným miestom pre nás všetkých.

       

      Pozrite si aj článok k tomuto príspevku v linku:

       

    • 2. kolo prijímacích talentových skúšok
     • 2. kolo prijímacích talentových skúšok

      Vedenie školy oznamuje uchádzačom o štúdium v šk. roku 2020/2021, že druhé kolo prijímacích talentových skúšok sa uskutoční

      dňa 19.6.2020 o 9.00 hod. v budove školy.

      Uchádzači absolvujú pohybovú časť a psychotest. Je potrebné si priniesť športové oblečenie a obuv.

      Prosím, kontaktujte nás na tel. č. 0905/150 064 (Mgr. Hromjaková)

    • ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ?
     • ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ?

      Športovec a študent zároveň je veľmi náročná kombinácia, ktorej treba obetovať veľa času i energie. Mnohí z našich študentov uvažujú o svojej budúcnosti a čoraz častejšie sa skloňujú slová ako zahraničné univerzity a štúdium na nich. Je všeobecne známe, že náklady na takéto štúdium vo veľkej miere presahujú možnosti slovenských rodín, a preto prichádza do úvahy možnosť získania štipendia. Dôležitým faktorom v procese schvaľovania štipendia sú študijné výsledky, športové výsledky a v neposlednom rade samotná žiadosť, v ktorej musia byť uvedené dôvody, prečo je žiadateľ ten naj....adept pre ich školu a získanie štipendia.  

       Je pre nás prioritou pripravovať študentov tak, aby tieto zručnosti dokázali využiť v budúcnosti.

    • MATURITY NEBUDÚ!
     • MATURITY NEBUDÚ!

      Vážení maturanti,

      vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne vírusového ochorenia COVID 19 sa tento rok maturity neuskutočnia. Situáciu sme pozorne sledovali, ešte minulý týždeň to vyzeralo, že sa nájde riešenie a za určitých podmienok stanovených hlavným hygienikom SR sa pristúpi aspoň k ústnej časti maturity. Dnes však padlo definitívne rozhodnutie, že v školskom roku 2019/2020 sa maturity neuskutočnia. Realizácia tzv. internej maturitnej skúšky sa bude vykonávať administratívnym spôsobom. Maturitné vysvedčenie sa získa aritmetickým priemerom známok, ktorý vykoná škola na základe pokynov MŠ SR.

      Viac informácii o spôsobe a postupe k udeľovaniu maturitného vysvedčenia nájdete v odkaze.

      Prikladáme aj video - tlačovú konferenciu ministra školstva k zrušeniu maturít.

      Ďalej Vás prosíme, aby ste sledovali našu stránku, prípadne stránku Ministerstva školstva, kde si môžete pozrieť aktuálne informácie. Najbližšie sa budú riešiť prijímacie skúšky. Čoskoro budeme informovať "našich záujemcov" o postupe pri prijímacích-talentových skúškach na našej škole.  

      ---

      Vedenie školy

    • Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy
     • Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy

      Aj tento rok môžete darovať svoje 2% (1%) z daní príspevkovým organizáciám. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním tohto príspevku. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašom príspevku.

      Ak ste sa rozhodli pre nás, kliknite na odkaz.

      ĎAKUJEME a zostaňte doma :-) 

    • Milí študenti!!
     • Milí študenti!!

      Aj v tejto náročnej situácii máte možnosť intenzívne pracovať a študovať. Školský rok ďalej beží, aj keď v inom režime. 

      Sledujte, prosím, intenzívne stránku školy, po prihlásení si vyhľadajte "Domáce úlohy a písomky",  prípadne "E-learning", kde nájdete zadania na vypracovanie pre Vašu triedu. Zadania buď priamo vypracujte, alebo využite možnost kliknút na symbol 👍 (palec hore), aby sme tak získali spätnú väzbu o tom, kto pracuje a zaujíma sa o štúdium.

      Naši pedagógovia poskytujú pravidelne vyučovanie cez SKYPE, je možné sa zúčastňovať na vybraných vyučovacích hodinách online.

      V prípade, že potrebujete konkrétnu informáciu, alebo pomoc, kontaktujte priamo vyučujúceho daného predmetu mailom, všetky kontakty nájdete na stránke školy.

      Aktivitu študentov pravidelne monitorujú triedni učitelia i vedenie školy.

       

      Želáme veľa zdaru pri štúdiu a najmä, zostaňte zdraví :)

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
    • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
    • 37922866
    • 2022074615
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje